ನಿಮ್ಮ whatsapp ನಲ್ಲಿ InyaTrust ನ Updates ಪಡೆಯಲು +919686878586 ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ InyaTrust ಎಂದು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ Whatsapp ನಿಂದ 'START' ಎಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸಿ.

Karnataka State Primary, High School and Pre-University College Related Materials


Karnataka State Primary, High School and Pre-University College Related Materials

➤social science club .pdf
social club 2018-19.pdf
bridge course science kan version 2018-19.pdf
10th std consolidated register mallewadi.pdf
english bridge course competencies and question papers- 2018-19 hassan.pdf
kannada bridge course competencies and question papers- 2018-19 hassan.pdf
Nalikali teacher individual 2018-19 anju sakaleshpura.pdf
4th std teacher individual 2018-19 anju sakaleshpura.pdf
5th std teacher individual 2018-19 anju sakaleshpura.pdf
6th std teacher individual 2018-19 anju sakaleshpura.pdf
7th std teacher individual 2018-19 anju sakaleshpura.pdf 
1 2 and 3 class evs nali kali learning materials list 2018-19.pdf
1 2 and 3 class kannada nali kali learning materials list 2018-19.pdf
1 2 and 3 class maths nali kali learning materials list 2018-19.pdf

sslc result analysis format.xlsx
primary school all class time table 2018-19 anju skp.pdf
sap formats 2018-19 anju skp.pdf
primary school clubs 2018-19.pdf
20 points programme 2018-19.pdf
4th std-9th std csas-sa1 syllabus 2017-8.pdf
govt school admission application form.pdf

First Standard

Second Standard

Third Standard

‍Fourth Standard

‍Fifth Standard

Sixth Standard

Seventh Standard

Eighth Standard

Ninth Standard

‍Tenth Standard

‍Eleventh Standard(1st PU) 
Karnataka Class 11(1st PUC) Annual Exam Question Papers-2018
Karnataka State 1st PUC All Subjects Programme of Work(Year Plan)
Karnataka 1st(11th) PUC Mid Term Examination Question Papers-2017
Karnataka 1st(11th) PUC First Test Question Papers-2017
Karnataka 11th(1st PUC) Annual Exam Model Question Papers 2017-18
Karnataka 1st(11th) PUC Unit Test Question Papers-2014
Karnataka 1st(11th) PUC 1st Term Examination Question Papers-2014
Karnataka 11th(1st PUC) Mid Term Exams Previous Year Question Papers
Karnataka 11th(1st PUC) Annual Exam Model Question Papers
Karnataka 11th(1st PUC) Annual Exams Previous Year Question Papers
Karnataka 1st PUC(11th) Biology Study Materials(Notes)
Karnataka 1st PU(11th) College All Subjects Study Material(Notes)-2014 onward
Karnataka PUC Chapter Wise Question Bank
Karnataka State PUC Question Paper Pattern For New CurriCulum:(Science Subjects) 


‍Twelfth Standard(2nd PU)
Karnataka 2nd(12th) PUC Preparatory Exam Question Papers-2018
Karnataka State 2nd PUC All Subjects Programme of Work(Year Plan)
Karnataka 12th(2nd PUC) Annual Exam Model Question Papers 2017-18
Karnataka 2nd(12th) PUC Mid Term Examination Question Papers-2017
Karnataka 2nd(12th) PUC First Test Question Papers-2017
Karnataka 2nd(12th) PUC Preparatory Exam Question Papers-2017
Karnataka 2nd(12th) PUC Unit Test Question Papers-2014 
Karnataka 2nd PU(12th) Annual Exams Previous(Old) Year Question Papers 
Karnataka 12th(2nd PUC) Mid Term Exams Previous Year Question Papers
Karnataka 12th(2nd PUC) Annual Exams Model Question Papers
Karnataka 12th(2nd PUC) Preparatory Exams Previous Year Question Papers
Karnataka State 2nd PUC(12th) Computer Science Notes(Study Materials)
Karnataka 2nd PUC(12th) Biology Study Materials(Notes)
Karnataka 2nd PU(12th) College All Subjects Study Material(Notes)-2014 onward
Karnataka PUC Chapter Wise Question Bank
Karnataka State PUC Question Paper Pattern For New CurriCulum:(Science Subjects)


‍Formats

Orders

Others
government employees leave rules.pdf
cce software kannada 8th std to 10th std-2017.xlsx
english vocabulary and reading cards-rmsraveesh.docx
english vocabulary and reading cards-rmsraveesh.pdf
high school maths formulas kan version-shivaprasanna.pdf
primary mid day meals software.xlsx
high school marks register software-2017-18 .xlsx
cce software 17-18 ajs ghs yadur.xlsx
action research presentation in kannada.pdf
purchase of cloth format 2017-18.pdf
mid day meals auto data fill excel software 2017-18.xlsx
school develop plan 2017-18 anju sakaleshpura.pdf
teachers annual action plan-2017-18-anju and kemparamaiah.docx
teachers annual action plan-2017-18-anju and kemparamaiah.pdf
5th to 8th stand social science competencies.pdf
maths club action plan 2017-18-girish.docx
maths club action plan 2017-18-girish.pdf
sap 2017-18 -anju sakaleshpura.pdf
Karnataka School Calendar(Academic Programme) and Annual Activity Plan
Karnataka State level Olympiad Question Papers
Karnataka State Primary & High School Level Action Plans, School Plans and School Calendar
8th and 9th cce consolidated marks register 2016-17.xlsx
8th and 9th result software.xlsx
8th 9th 10th grading.pdf
10th std. consolidation marks register 2016-17 all subject.xlsx
8th hindi spashtikaran.pdf
9th hindi spashtikaran.pdf
10th hindi spashtikaran.pdf
action_plan_for 10th_result.pdf
what_is_qpi_and_gqpi.pdf
2015-16-8th-post_test_qp-chemistrybiology-em.docx
2015-16-8th-post_test_qp-chemistrybiology-em.pdf
2015-16_9th_english_pre_test_question_papers.pdf 
2015-16_9th_english_pre_test_question_paper.docx
2015-16-9th-pre_test_qp-chemistrybiology-em.docx
2015-16-9th-pre_test_qp-chemistrybiology-em.pdf
2015-16_pre_test_9th_science_kannada_medium.pdf
2015-16_9th_social_pre_test_question_paper_km.pdf
2015-16_9th_social_science_pre_test_question_paper_km.pdf
2015-16-9th-post_test_qp-chemistrybiology-em..docx
2015-16-9th-post_test_qp-chemistrybiology-em.pdf
easy way to draw india map.pptx
eco club action plan kan version.docx
eco club action plan kan version.pdf
eco club action plan kan version-chowkanagadi.pdf
irregular-verb-list-english.pdf
5 6 7 paata hanchike.pdf
8 9 10 grading system.pdf
TLM ON Mathematics(English)
rubrics.pdf
cce_grading_chart_for_class 8, 9 & 10.pdf
eco-_club_action_plan.pdf
high_school_office_records.pdf
rules_of_pade_bharath_bade_bharath.pdf
Kruti Samputa(ಕೃತಿ ಸಂಪುಟ)
kannada_sangha_rachana_vidhana
10_point_programme_details
dhakalathi_drudikarana_patra
nali-kali_activities
radio_lesson_report_format
school_action_plan_2016-17
shaala_panchanga_2016-17-1
shala_panchanga_2016-17
8_th_kannada action_plan_2016-17_new.pdf
9_th_kannada action_plan_2016-17_new.pdf
10_th_kannada action_plan_2016-17_new.pdf

Requesting Creators,

If your files do not like to be with us. Write information about your files Then mail to inyatrust@gmail.com. we remove it.

2 Responses to "Karnataka State Primary, High School and Pre-University College Related Materials"

  1. Sir please upload 6th and 7th social science lesson plam

    ReplyDelete
  2. Respected Sir please upload 4 std to 8 th std I and II sem english lesson plans and programme of work

    ReplyDelete