ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ Whatsapp ಗೆ ಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ನೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು +919686878586 ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ Whatsapp ಮಾಡಿ ಅಥವಾ inyatrust@gmail.com ಗೆ email ಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ

BHEEMAPPA's FILES


Full Name: BHEEMAPPA
Date of Birth : 15/08/1981
Gender : MALE
Educational Qualification: M.Sc., B.Ed
Occupation : TEACHER
Phone Number : 9986245235
Email ID : bnb.bellad@gmail.com
Working Address : 
GOVT GIRLS HIGH SCHOOL
MASKI
TQ:MASKI
DT: RAICHUR
KARNATAKA
Residential Address : 
GOVT GIRLS HIGH SCHOOL
MASKI
TQ:MASKI
DT: RAICHUR
KARNATAKA
His Words:
I am Teacher. Interested in creating multimedia content in Teaching learning process. So, I wanted to share my creations to other teachers and students of Karnataka.

BHEEMAPPA's CREATED FILES
sslc science chapter-1. chemical reactions and equations.pdf
sslc science chapter-2. acids bases and salts.pdf
sslc science chapter-5. periodic classification of elements.pdf
sslc science chapter-6. jeeva kriyegalu.pdf
sslc science chapter-7. niyantrana mattu sahabhagitva.pdf
sslc science chapter-9. heredity and evolution.pdf
sslc science chapter-11. human eye and colourful world.pdf
sslc_16._electromagnetic_induction_pptkan_med.pdf
sslc_18._anilagala_varthane_ppt_kan_med.pdf
sslc_19._sasyapranigalalli_tali_abhivruddikan.pdf
sslc_2._parisarada_samasyegalu_ppt_kan_med.pdf
sslc_22._ayanika_vahakate_pptkan_med.pdf
class 10 science fa-1 question paper
class 10 science fa-1 question paper with space
class 10 science fa-1 model answer
11a._.pdf
11b._.pdf
11c._.pdf
14._.pdf
10th science chapter-1, Alternative energy Sources.pdf

ನೀವು ರಚಿಸಿದ ‍files ಗಳನ್ನು publish ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಇದೆ ರೀತಿ ಪುಟ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9686878586 ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

Requesting Creators,

If your files do not like to be with us. Write information about your files Then mail to inyatrust@gmail.com. we remove it.

0 Response to "BHEEMAPPA's FILES"

Post a Comment