ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ Whatsapp ಗೆ ಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ನೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು +919686878586 ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ Whatsapp ಮಾಡಿ ಅಥವಾ inyatrust@gmail.com ಗೆ email ಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ

Karnataka State All Standard Registers

First Standard
1st std english individual 2016-17.pdf


Second Standard
2nd std english individual 2016-17.pdf

Third Standard
3rd std english individual 2016-17.pdf

Fourth Standard

Fifth Standard

Sixth Standard

Seventh Standard

Eighth Standard

Ninth Standard

Tenth Standard

Nalikali teacher individual 2018-19 anju sakaleshpura.pdf
1st std to 8th std teacher individual 2017-18 anjusakaleshpura.pdf
cce format maths filled-kan version 2017-18 shivaprasanna.pdf
8th, 9th, 10th physical education auto formats.xlsx
8th and 9th cce consolidated marks register 2016-17.xlsx
8th and 9th result software.xlsx

Tags:
 Karnataka State 1st Standard Registers, Karnataka State First Standard Registers, Karnataka State 2nd Standard Registers, Karnataka State Second Standard Registers, Karnataka State 3rd Standard Registers, Karnataka State Third Standard Registers, Karnataka State 4th Standard Registers, Karnataka State Fourth Standard Registers, Karnataka State 5th Standard Registers, Karnataka State Fifth Standard Registers, Karnataka State 6th Standard Registers, Karnataka State Sixth Standard Registers, Karnataka State 7th Standard Registers, Karnataka State Seventh Standard Registers, Karnataka State 8th Standard Registers, Karnataka State Eighth Standard Registers, Karnataka State 9th Standard Registers, Karnataka State Ninth Standard Registers, Karnataka State 10th Standard Registers, Karnataka State Tenth Standard Registers, 

Requesting Creators,

If your files do not like to be with us. Write information about your files Then mail to inyatrust@gmail.com. we remove it.

0 Response to "Karnataka State All Standard Registers"

Post a Comment