ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಯಸುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ

Vikranth Kelkar's Files


Full Name: Vikranth Kelkar
Date of Birth : 26/08/1984
Gender : Male
Educational Qualification: M.A, B.Ed
Occupation : Asst teacher(English)
Phone Number : 
Email ID : vikrantkelkar1984@gmail.com
Working Address : 
G.H.S Handli
Somwarpet taluk,
Kodagu
Residential Address : 
Shirlal
Belthangady tq,
D.K dist

Vikranth Kelkar's Created Files
New
Work Sheet
Question Papers

b.p sa2 viii.xlsx
design viii.docx 
summative examination march 8th.pdf
summative ii english key ix.docx
ix eng final sum2.pdf
summative ii english key ix.pdf
design ixth.pdf
b.p sa2 ix.pdf
a.test 4.pdf
model paper 1 fa4.pdf
model paper 2 fa4.pdf
ksqac_exam_17.pdf
questiin_bank_8th_english.pdf
design_ixth.docx
b.p_sa2_ix.xlsx
ix_eng_final_sum2.docx
summative_ii_english_key_ix.docx
model paper 1 fa4.docx
model paper 2 fa4.docx
f_a_2_xth_full_page.docx
parts_of_speeech.pptx
f.a_1_x_a.test_set_2.docx
english_quiz.pptx
sounds_and_letters_with_kannada.pptx
sentence_and_parts.pptx
letter_official.pptx

ನೀವು ರಚಿಸಿದ ‍files ಗಳನ್ನು publish ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಇದೆ ರೀತಿ ಪುಟ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9686878586 ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

Requesting Creators,

If your files do not like to be with us. Write information about your files Then mail to inyatrust@gmail.com. we remove it.

2 Responses to "Vikranth Kelkar's Files"

  1. please send first language english sourses and lesson plans

    ReplyDelete