ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ Whatsapp ಗೆ ಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ನೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು +919686878586 ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ Whatsapp ಮಾಡಿ ಅಥವಾ inyatrust@gmail.com ಗೆ email ಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ

Karnataka State Primary & High School Level Action Plans, School Plans and School Calendar

Karnataka State Primary & High School Level Action Plans, School Plans and School Calendar

10th standard All Subjects action plans

Academic Year 2020-21

Academic Year 2019-20

➤10th std school action plan for result 2019-20 by raveesh kumar.docx
➤10th std school action plan for result 2019-20 by raveesh kumar.pdf
➤8th std 1st language kannada subjectwise action plan 2019-20 by raveesh kumar.docx
➤8th std 1st language kannada subjectwise action plan 2019-20 by raveesh kumar.pdf
➤9th std 1st language kannada subjectwise action plan 2019-20 by raveesh kumar.docx
➤9th std 1st language kannada subjectwise action plan 2019-20 by raveesh kumar.pdf

Academic Year 2018-19
10th std social science action plan for slow learner kan version 2018-19 ananthraju.pdf
10th std maths result action plan kan version 2018-19 arshiya naaz.pdf
physical eduation school action plan 2018-19 srinivasa h t.pdf
science club 2018-19 kc.pdf
calender of event-shala panchanga year 2018-2019.pdf
maths action plan kan version 2018-19 lalitamma.pdf
institution plan-samstha yojane 2018-19.pdf
school action plan - shala panchanga 2018-19.pdf
school action plan 2018-19.pdf
school development plan 2018-19 anju skp.pdf
shaala panchanga 2018-19 anju skp.pdf
10th std social science action plan kan version 2018-19 laxmikanth.pdf


Year 2017-18
10th std 1st langauge kannada-action plan for slow learner 2018.docx
10th std maths examination action plan 2017-18 ramakrishna .pdf
social science club action plan 2017-18.docx
maths club quiz questions kan version 2017-18.docx
10th std social science action paln for result kan version 2017-18 sharanabasappa.pdf
high school hindi club 2017-18.pdf
high school-social science club action plan kan version 2017-18.docx
high school-social science club action plan kan version 2017-18.pdf
kannada sahithya club action plan 2017-18 thanama.pdfeco club action plan kan version 2017-18.pdf
science club action plan kan version 2017-18 chandrashekar k c.pdf
ten point maths action plan kan version 2017-18.pdf
samstha yojane-institution plan.docx
samstha yojane-institution plan.pdf
institution plan 2017-18.pdf
shala panchanga 2017-18 .docx
shala panchanga 2017-18 .pdf
maths club action plan-keruru.docx
maths club action plan-keruru.pdf
9th english action plan 2017-18 ghs muduvani.docx
9th english action plan 2017-18 ghs muduvani.pdf
8th english action plan 2017-18 ghs muduvani.docx
8th english action plan 2017-18 ghs muduvani.pdf
8th social science action plan kan version 17-18 kantesh.docx
8th social science action plan kan version 17-18 kantesh.pdf
9th social science action plan kan version 17-18 kantesh.docx
9th social science action plan kan version 17-18 kantesh.pdf
physical education action plan eng version 2017-18-srinivas h t.docx
physical education action plan eng version 2017-18-srinivas h t.pdf
physical education action plan kan version 2017-18-srinivas h t.docx
physical education action plan kan version 2017-18-srinivas h t.pdf
10th social science action plan kan version 17-18 kantesh.docx
10th social science action plan kan version 17-18 kantesh.pdf
science_action_plan_class_10_eng_version.pdf
school_action_plan_2017-18.docx
school_action_plan_2017-18.pdf

Year 2016-17
science_action_plan_english_version_2016-17.pdf
social_science__club_action_plan.pdf
social_science_club_activities.pdf
social_science_kannada_medium_action_plan_2016-17.pdf
gpuc_davangere_sslc_action_plan.pdf
hindi_action_plan_2016-17.docx
history_club_details_2016-17.pdf
maths_club_activities.pdf
10th_all_subjects_action_plan.pdf
10th_science_action_plan_kannada_medium-koolagere_gate.pdf
10th_maths_action_plan_kannada_medium_2015-16_yathnatti.pdf
science_action_research_kan_medium-2016.docx
science_action_research_kan_medium-2016.odt
science_action_research_kan_medium-2016.pdf
2016-17_school_year_paln.pdf
science_lab_record_formats.docx
school_developmental_plan_2016-17.pdf
weekly_science_experiment_list_km.pdf
calendar_of_activities_for_eco-clubs_under_the_ngc_programme.pdf
school_calander_2016-17.pdf
whole_school_improvement_plan.pdf
eco_club_calendar_of_activities.doc

Requesting Creators,

If your files do not like to be with us. Write information about your files Then mail to inyatrust@gmail.com. we remove it.

0 Response to "Karnataka State Primary & High School Level Action Plans, School Plans and School Calendar"

Post a Comment