ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ Whatsapp ಗೆ ಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ನೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು +919686878586 ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ Whatsapp ಮಾಡಿ ಅಥವಾ inyatrust@gmail.com ಗೆ email ಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ

SADIQULLA MD's FILES


Full Name: SADIQULLA MD
Date of Birth : 20-04-1988
Gender : MALE
Educational Qualification: M.Sc, B.Ed
Occupation : Assistant Computer Science teacher
Phone Number : 9740404443
Email ID : sadiqulla2013@gmail.com
Working Address : 
Kittur Rani Chennamma Residential School,
Uddagatta,
Jagalur tq,
Davanagere Dist
Residential Address : 
M.M. Road,
5th Ward,
Jagalur town,
Jagalur tq,
Davanagere Dist

SADIQULLA MD's Created Files


Requesting Creators,

If your files do not like to be with us. Write information about your files Then mail to inyatrust@gmail.com. we remove it.

0 Response to "SADIQULLA MD's FILES"

Post a Comment