ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ Whatsapp ಗೆ ಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ನೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು +919686878586 ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ Whatsapp ಮಾಡಿ ಅಥವಾ inyatrust@gmail.com ಗೆ email ಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ

SUMERA TANVEER's FILES


Full Name: SUMERA TANVEER
Gender : Female
Educational Qualification: M. SC, B. Ed.,
Occupation : Teacher
Email ID : Smrtanveer@gmail.com
Working Address : 
JAIN SCHOOL,
BHARATH NAGAR ,
BEML NAGAR,
KGF-563115
Residential Address : 
#84,MARUTI NAGAR,
BEML NAGAR POST,
BANGARPET,
KOLAR DISTRICT - 563115
Her words:
I AM A BANGALORE UNIVERSITY RANK HOLDER, 5th Rank in Bachelor of computer science, I have done my MSc in mathematics securing 93% batch 2014 from central college Banglaore. I have completed my B. Ed securing 96% and hoping to be the university first rank holder. I have attended some workshop, seminars, orientation organised by our college during the course of time. I have bagged first place in state level essay competition held at St. Paul college of education. I have always been an admired teacher from the time of PUC wherein I have always worked as a tuition time and a student as well.

SUMERA TANVEER's Created Files
maths_sem.pptx
10th_maths_co-ordinate_geometry_english_medium.pptx
10th_science_chapter_-1_english_medium.pptx

ನೀವು ರಚಿಸಿದ ‍files ಗಳನ್ನು publish ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಇದೆ ರೀತಿ ಪುಟ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9686878586 ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

Requesting Creators,

If your files do not like to be with us. Write information about your files Then mail to inyatrust@gmail.com. we remove it.

0 Response to "SUMERA TANVEER's FILES"

Post a Comment