ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ Whatsapp ಗೆ ಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ನೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು +919686878586 ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ Whatsapp ಮಾಡಿ ಅಥವಾ inyatrust@gmail.com ಗೆ email ಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ

Rakesh A Jigali's FilesFull Name: Rakesh A Jigali
Date of Birth : july 6th 1984
Gender : Male
Occupation : Teacher
Phone Number : 9986778795
Email ID : rakeshjigali@gmail.com
Working Address : 
Janata Girls High School
Hangal -581104
Di- Haveri
Residential Address : 
Rakesh Jigali
Iswar Nagar
I Cross Behind Udasi Kalyan Mantap
Hangal -581104
His Words:
I have been working as a English teacher in Janata girls high school  Hangal since 2007. I always like to take initiative to  prepare my own  materials relating to subject so that one of my students got 100 in English and overall students are doing well in my subject. I have also attended many state lavel  training programmers and presently I am working as a district recourse person in my subject. Last year I have also prepared my own 5 model question papers and have been distributed more than 15000 copies which helped students a lot in the last exam. I am  also conducting free grammar coaching class for poor students in our city.  I am using soft copies in teaching.

Rakesh A Jigali's Created Files
FA1: Question Paper | Question Paper with Space | Key Answer |  
letter_writing_formats.pdf
annual_plan_10_final.docx
annual_plan_9_final_-_copy.docx
annual_plan_8_final_-.docx
model_headdings.docx
Question papers with blue prints for 8 and 9th std II summertime exam 2016
9th_english_design.docx
9th_blue_print.xlsx
publication_ii_9_semetive_new.docx
design.docx
blue_print_8.xlsx
8th_summative_-_copy.docx
10th English Model Question Papers with blue print
english_design.docx
model_qestion_paper-1.docx
blue_print-1.xlsx
model_qestion_paper-2.docx
blue_print-2.xlsx
model_qestion_paper-3.docx
blue_print-3.xlsx
model_qestion_paper-4.docx
blue_print-4.xlsx
model_qestion_paper-5.docx
blue_print-5.xlsx

ನೀವು ರಚಿಸಿದ ‍files ಗಳನ್ನು publish ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಇದೆ ರೀತಿ ಪುಟ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9686878586 ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

Requesting Creators,

If your files do not like to be with us. Write information about your files Then mail to inyatrust@gmail.com. we remove it.

1 Response to "Rakesh A Jigali's Files"