ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ Whatsapp ಗೆ ಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ನೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು +919686878586 ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ Whatsapp ಮಾಡಿ ಅಥವಾ inyatrust@gmail.com ಗೆ email ಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ

Girish N's Files


Full Name: Girish.N
Date of Birth : 1970
Gender : Male
Educational Qualification: B.Sc
Occupation : Teacher
Phone Number : +919844217032
Email ID : girish.rti@gmail.com
Working Address : 
DAV Public School,
#25 Sharadanagar,
Vasanthpura Main Road,
Bengaluru 560061
Residential Address : 
#194, 38th Cross,
5th Block Jayanagar,
Bengaluru 560041
His Words:
I am working as a Mathematics and Science teacher at DAV Public School. I have been teaching since 24 years. I did my B.Sc in Computer science and took up teaching after my education. I like to develop tools & learning material in my free time. I want to make students understand the concepts easily through technology. I feel they can understand better and remember longer when they see practically or through animations, videos etc. So I try to include as much of these in my teaching. I have developed discipline, dedication in work from my father who was also a teacher till he died at the age of 63.

Girish N's Created Files
New Syllabus 2018-19

Old Syllabus

Requesting Creators,

If your files do not like to be with us. Write information about your files Then mail to inyatrust@gmail.com. we remove it.

0 Response to "Girish N's Files"

Post a Comment