ನಿಮ್ಮ whatsapp ನಲ್ಲಿ InyaTrust ನ Updates ಪಡೆಯಲು +919686878586 ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ InyaTrust ಎಂದು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ Whatsapp ನಿಂದ 'START' ಎಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸಿ.

Karnataka SSLC Maths Target 50 Videos-Yakub Koyyur

Karnataka Class 10 Maths Target 50 Videos

 1. SSLC Maths Target 50 Part 1 Kannada
 2. SSLC Maths Target 50 Part 2 Kannada
 3. SSLC Maths Target 50 Part 3 Kannada
 4. SSLC Maths Target 50 Part 4 Kannada
 5. SSLC Maths Target 50 Part 5 Kannada
 6. SSLC Maths Target 50 Part 6 Kannada
 7. SSLC Maths Target 50 Part 7 Kannada
 8. SSLC Maths Target 50 Part 8 Kannada
 9. SSLC Maths Target 50 Part 9 Kannada
 10. SSLC Maths Target 50 Part 10 Kannada
 11. SSLC Maths Target 50 1 Mark Part 1 Kannada
 12. SSLC Maths Target 50 1 Mark Part 2 Kannada
 13. SSLC Maths Target 50 1 Mark Part 3 Kannada
 14. SSLC Maths Target 50 1 Mark Part 4 Kannada
 15. SSLC Maths Target 50 1 Mark Part 5 Kannada
 16. SSLC Maths Target 50 1 Mark Part 6 Kannada
 17. SSLC Maths Target 50 2 Marks Part 1 Kannada
 18. SSLC Maths Target 50 2 Marks Part 2 Kannada
 19. SSLC Maths Target 50 2 Marks Part 3 Kannada
 20. SSLC Maths Target 50 2 Marks Part 4 Kannada
 21. SSLC Maths Target 50 2 Marks Part 5 Kannada
 22. SSLC Maths Target 50 2 Marks Part 5/1 scale drawing Kannada
 23. SSLC Maths Target 50 2 Marks Part 6 Kannada
 24. SSLC Maths Target 50 2 Marks Part 7 Kannada
 25. SSLC Maths Target 50 2 Marks Part 8 Kannada
 26. SSLC Maths Target 50 2 Marks Part 9 Kannada
 27. SSLC Maths Target 50 2 Marks Part 10 Kannada
 28. SSLC Maths Target 50 2 Marks Part 11 Kannada
 29. SSLC Maths Target 50 2 Marks Part 12 Kannada
 30. SSLC Maths Target 50 2 Marks Part 13 Sets Kannada
 31. SSLC Maths Target 50 4 Marks DCT Drawing Part 7 Kannada
 32. SSLC Maths Target 50 4 Marks Graph Part 2 Kannada
 33. SSLC Maths Target 50 4 Marks Part 1 Graph Kannada
 34. SSLC Maths Target 50 4 Marks TCT Drawing Part 8 Kannada

Requesting Creators,

If your files do not like to be with us. Write information about your files Then mail to inyatrust@gmail.com. we remove it.

0 Response to "Karnataka SSLC Maths Target 50 Videos-Yakub Koyyur"

Post a Comment