ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ Whatsapp ಗೆ ಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ನೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು +919686878586 ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ Whatsapp ಮಾಡಿ ಅಥವಾ inyatrust@gmail.com ಗೆ email ಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ

Veereshi P's Files


Full Name: VEERESHI P
Date of Birth : 21/07/1980
Gender : Male
Educational Qualification: M.A., (History, Pol Sci)M.Ed.,
Occupation : Asst Master
Phone Number : 9986261446
Email ID : veeresh.arakeri@gmail.com
Working Address : 
Govt. (Ex-Municipal) Pu College,
High school Section,
Davangere.
Residential Address : 
#1743/1,
3rd main,
2nd cross,
Vinobanagar,
Davangere.

Veereshi P's Created Files
FA1 Question papers with Answer:
Set-1: Question Paper | Question Paper with Space | Key Answer |
Set-2: Question Paper | Question Paper with Space | Key Answer |  
Set-3: Question Paper | Question Paper with Space | Key Answer |
Set-4: Question Paper | Question Paper with Space | Key Answer |
Set-5: Question Paper | Question Paper with Space | Key Answer |
 
10th_social_science_english_medium_notes_by_veereshi_p.pdf 
8th_social_science_english_medium_notes_by_veereshi_p.pdf 
9th_social_science_english_medium_notes_by_veeresh_p_arakeri.pdf

ನೀವು ರಚಿಸಿದ ‍files ಗಳನ್ನು publish ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಇದೆ ರೀತಿ ಪುಟ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9686878586 ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

Requesting Creators,

If your files do not like to be with us. Write information about your files Then mail to inyatrust@gmail.com. we remove it.

1 Response to "Veereshi P's Files"