ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ Whatsapp ಗೆ ಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ನೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು +919686878586 ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ Whatsapp ಮಾಡಿ ಅಥವಾ inyatrust@gmail.com ಗೆ email ಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ

Dr Savita Deshmukh's Files


Full Name: Dr Savita Deshmukh
Gender : Female
Educational Qualification: Ph.D (Bioinformatics), and M.Sc in Chemistry
Occupation : Assistant Teacher
Phone Number : 9844346816, 7026004948
Email ID : savitajayarao@gmail.com
Working Address : 
Dr Savita Deshmukh
Asst Teacher (CBZ)
Govt Jr College,
Nandagudi
Tq-Hoskote,
Dist: B’luru Rural
Residential Address : 
Dr Savita Deshmukh W/o Deshpande Jayarao
#204, VR Pearl,
Nisarga High-Tech Layout Hoskote town.
Tq-Hoskote,
Dist: B’luru Rural
Her Words:
A cool and enthusiastic person with a zeal for learning. I always believe that teacher is an ever learner and this journey never ends. I always keep myself engaged in reading or creating some new teaching and learning materials for my students. Though teachers complain of new age students do not learn properly, I believe we should create interest and also give them opportunity to express themselves.

Dr Savita Deshmukh's Created Files
all_phylum_chart.pdf
chorddates_table_of_characters.docx
lesson_2_nutritional_disorders.pptx
food_types_and_spoilage.pptx
chart_of_nutritional_disorders.docx
chart_of_nutritional_disorders.pdf
food_types_and_spoilage.pdf
matching.pdf
nutritional_disorders.pdf
action_plan_science.pdf

ನೀವು ರಚಿಸಿದ ‍files ಗಳನ್ನು publish ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಇದೆ ರೀತಿ ಪುಟ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9686878586 ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

Requesting Creators,

If your files do not like to be with us. Write information about your files Then mail to inyatrust@gmail.com. we remove it.

0 Response to "Dr Savita Deshmukh's Files"

Post a Comment