ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ Whatsapp ಗೆ ಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ನೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು +919686878586 ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ Whatsapp ಮಾಡಿ ಅಥವಾ inyatrust@gmail.com ಗೆ email ಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ

CH.Ramakrishna's Files

Full Name: CH.Ramakrishna
Date of Birth : 1991
Gender : Male
Educational Qualification: Msc , B.Ed
Occupation : Lecturer
Phone Number : +917204892075
Email ID : chrkmtm@gmail.com
Working Address :
Pragathi PU College
Opposite Whitefield Railway Station
Kadugodi
Bangalore 560067
Residential Address :
No:40
Opposite FCI
Kadugodi
Bengaluru 560067
His Words:  I am working as a Mathematics lecturer at Pragathi PU College. I have been teaching from 2012. I did my M.Sc in Mathematics and took up teaching after my education. I like to develop tools & learning material in my free time. I want to make students understand the concepts easily through technology. I feel they can understand better and remember longer when they see practically or through animations, videos etc. So I try to include as much of these in my teaching.

Ramakrishna's uploaded Files

2nd PUC Materials

1st puc materials

  Question paper solutions

0 Response to "CH.Ramakrishna's Files"

Post a Comment