ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ Whatsapp ಗೆ ಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ನೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು +919686878586 ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ Whatsapp ಮಾಡಿ ಅಥವಾ inyatrust@gmail.com ಗೆ email ಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ

Kumanan D. Files

Full Name: KUMANAN.D
Date of Birth: 06/03/1975
Gender: MALE
Occupation:
MATHEMATICS
LECTURER
PRAGATHI THE SCHOOL AND PU COLLEGE .
Designation :
HEAD OF THE DEPARTMENT
Phone Number: 9738575807
Email : futureminds752@gmail.com
Working Address:
KUMANAN.D,
Mathematics lecturer.
PRAGATHI THE SCHOOL and pucollege ,
KADUGUDI,
BANGLORE,560067.
Residential Address:
KUMANAN.D,
# 226 ,udayanagar , nethravathi street , Bangalore -560016
About KUMANAN.D:
KUMANAN.D  is an enthusiastic Teacher with 18 years of rich experience in coaching the students to score 100% in SSLC Maths. He has the distinction of predicting sure shot questions for the SSLC board examinations. His simple presentations are very effective among students .This is an excellent student- drawn and unique book for all SSLC students.

Published sslc mathematics guide based on Karnataka secondary education examination board.

Kumanan D Created Files

0 Response to "Kumanan D. Files"

Post a Comment