ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ Whatsapp ಗೆ ಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ನೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು +919686878586 ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ Whatsapp ಮಾಡಿ ಅಥವಾ inyatrust@gmail.com ಗೆ email ಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ

Shaik Malik's Created Files

Full Name: Shaik Malik
Date of Birth : 1997
Gender :  Male
Educational: B.sc B ed
Occupation :  Teacher, Resource Person 
Phone Number : 8971420157
Email ID : Shaik.feb.1997@gmail.com
Working Address : Elegant International School, Bangalore North 
Residential Address : Residential address:- Matadahalli, Rt Nagar post ,Bangalore-32

Files

Requesting Creators,

If your files do not like to be with us. Write information about your files Then mail to inyatrust@gmail.com. we remove it.

0 Response to "Shaik Malik's Created Files"

Post a Comment