ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ Whatsapp ಗೆ ಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ನೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು +919686878586 ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ Whatsapp ಮಾಡಿ ಅಥವಾ inyatrust@gmail.com ಗೆ email ಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ

Ehthashamuddin. J. Sheikh's Created Files


Name: Ehthashamuddin. J. Sheikh
Gender: Male 
Education Qualification : M.A., M.ED, IIST   
Occupation : Lecturer
Mobile Number : 9738483214
Address :  
# 116, T.K.A.R Building, G. Block,
Champion Reef’s (P.O), Kolar Gold Fields,
Kolar District, Karnataka State

Ehthashamuddin. J. Sheikh's Created Files
ICSE Class X Poem Notes
Degree Notes
 English Grammar

Requesting Creators,

If your files do not like to be with us. Write information about your files Then mail to inyatrust@gmail.com. we remove it.

0 Response to "Ehthashamuddin. J. Sheikh's Created Files"

Post a Comment