ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಯಸುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ

UGC-NET(National Eligibility Test) Exam Question Papers-November 2017

UGC-NET(National Eligibility Test) Exam Question Papers-November 2017
 1. n_00017_paper_i_set_aaaa.pdf
 2. n_00017_paper_i_set_bbbb.pdf
 3. n_00017_paper_i_set_cccc.pdf
 4. n_00017_paper_i_set_dddd.pdf
 5. n_00117_paper_ii_economics.pmd.pdf
 6. n_00217_paper_ii_political_science.pmd.pdf
 7. n_00317_paper_ii_philosophy.pdf
 8. n_00417_paper_ii_psychology.pdf
 9. n_00517_paper_ii_sociology.pdf
 10. n_00617_paper_ii_history.pdf
 11. n_00717_paper_ii_anthropology.pdf
 12. n_00817_paper_ii_commerce.pdf
 13. n_00917_paper_ii__education.pdf
 14. n_01017_paper_ii_social_work.pdf
 15. n_01117_paper_ii_defence__strategic.pdf
 16. n_01217_paper_ii_home_science.pdf
 17. n_01417_paper_ii_public_administration.pdf
 18. n_01517_paper_ii_population_studies.pdf
 19. n_01617_paper_ii_hindustani_music.pdf
 20. n_01717_paper_ii_management.pdf
 21. n_01817_paper_ii_maithili.pdf
 22. n_01917_paper_ii_bengali.pdf
 23. n_02017_paper_ii_hindi.pdf
 24. n_02117_paper_ii_kannada.pdf
 25. n_02217_paper_ii_malayalam.pdf
 26. n_02317_paper_ii_odiya.pdf
 27. n_02417_paper_ii_punjabi.pdf
 28. n_02517_paper_ii_sanskrit.pdf
 29. n_02617_paper_ii_tamil.pdf
 30. n_02717_paper_ii_telugu.pdf
 31. n_02817_paper_ii_urdu.pdf
 32. n_02917_paper_ii_arabic.pdf
 33. n_03017_paper_ii_english.pdf
 34. n_03117_paper_ii__linguistic.pdf
 35. n_03217_paper_ii_chinese.pdf
 36. n_03317_paper_ii_dogari.pdf
 37. n_03417_paper_ii_nepali.pdf
 38. n_03517_paper_ii_manipuri.pdf
 39. n_03617_paper_ii_assamese.pdf
 40. n_03717_paper_ii_gujarati.pdf
 41. n_03817_paper_ii_marathi.pdf
 42. n_03917_paper_ii_french.pdf
 43. n_04017_paper_ii_spanish.pdf
 44. n_04117_paper_ii_russian.pdf
 45. n_04217_paper_ii_persian.pdf
 46. n_04317_paper_ii_rajasthani.pdf
 47. n_04417_paper_ii_german.pdf
 48. n_04517_paper_ii_japanese.pdf
 49. n_04617_paper_ii_adult_education.pdf
 50. n_04717_paper_ii_physical_education.pdf
 51. n_04917_paper_ii_arab_culture__islamic_studies.pdf
 52. n_05017_paper_ii_indian_culture.pdf
 53. n_05517_paper_ii_labour_welfare__indu._rela..pdf
 54. n_05817_paper_ii_law.pdf
 55. n_05917_paper_ii_library__information_science.pdf
 56. n_06017_paper_ii_buddhist.pdf
 57. n_06217_paper_ii_comparative_study_of_religions.pdf
 58. n_06317_paper_ii_mass_comm_and_journlism.pdf
 59. n_06517_paper_ii_dance.pdf
 60. n_06717_paper_ii_archaeology.pdf
 61. n_06617_paper_ii_museology__conservation.pdf
 62. n_06817_paper_ii_criminology.pdf
 63. n_07017_paper_ii_tribal_and_regi..pdf
 64. n_07117_paper_ii_folk_literature.pdf
 65. n_07217_paper_ii_comparative_literature.pdf
 66. n_07317_paper_ii_sanskrit_traditional_subjects.pdf
 67. n_07417_paper_ii_women_studies.pdf
 68. n_07917_paper_ii_visual_arts.pdf
 69. n_08017_paper_ii_geography.pdf
 70. n_08117_paper_ii_social_medicine_and_community_health.pdf
 71. n_08217_paper_ii_forensic_science.pdf
 72. n_08317_paper_ii_pali.pdf
 73. n_08417_paper_ii_kashmiri.pdf
 74. n_08517_paper_ii_konkani.pdf
 75. n_08717_paper_ii_computer_science.pdf
 76. n_08817_paper_ii_electronic_science.pdf
 77. n_08917_paper_ii_environmental_science.pdf
 78. n_09017_paper_ii_internationl__area_studies.pdf
 79. n_09117_paper_ii_prakrit.pdf
 80. n_09217_paper_ii_human_rights_and_duties.pdf
 81. n_09317_paper_ii_tourism_administration__management.pdf
 82. n_09417_paper_ii_bodo.pdf
 83. n_09517_paper_ii_santali.pdf
 84. n_09617_paper_ii_karnatik_music.pdf
 85. n_09717_paper_ii_rabindra_sangeet.pdf
 86. n_09817_paper_ii_percussion_instruments.pdf
 87. n_09917_paper_ii__drama__theatre.pdf
 88. n_10017_paper_ii_yoga.pdf
 89. n_00117_paper_iii_economic.pmd.pdf
 90. n_00217_paper_iii_political_science.pdf
 91. n_00317_paper_iii_philosophy.pdf
 92. n_00417_paper_iii_psychology.pdf
 93. n_00517_paper_iii_sociology.pdf
 94. n_00617_paper_iii_history.pdf
 95. n_00717_paper_iii_anthropology.pdf
 96. n_00817_paper_iii_commerce.pdf
 97. n_00917_paper_iii_education.pdf
 98. n_01017_paper_iii_social_work.pdf
 99. n_01117_paper_iii_defence__strategic.pdf
 100. n_01217_paper_iii_home_science.pdf
 101. n_01417_paper_iii_public_administration.pdf
 102. n_01517_paper_iii_population_studies.pdf
 103. n_01617_paper_iii_hindustani_music.pdf
 104. n_01717_paper_iii_management.pdf
 105. n_01817_paper_iii_maithili.pdf
 106. n_01917_paper_iii_bengali.pdf
 107. n_02017_paper_iii_hindi.pdf
 108. n_02117_paper_iii_kannada.pdf
 109. n_02217_paper_iii_malayalam.pdf
 110. n_02317_paper_iii_odiya.pdf
 111. n_02417_paper_iii_punjabi.pdf
 112. n_02517_paper_iii_sanskrit.pdf
 113. n_02617_paper_iii_tamil.pdf
 114. n_02717_paper_iii_telugu.pdf
 115. n_02817_paper_iii_urdu.pdf
 116. n_02917_paper_iii_arabic.pdf
 117. n_03017_paper_iii_english.pdf
 118. n_03117_paper_iii_linguistics.pdf
 119. n_03217_paper_iii_chinese.pdf
 120. n_03317_paper_iii_dogari.pdf
 121. n_03417_paper_iii_nepali.pdf
 122. n_03517_paper_iii_manipuri.pdf
 123. n_03617_paper_iii_assamese.pdf
 124. n_03717_paper_iii_gujarati.pdf
 125. n_03817_paper_iii_marathi.pdf
 126. n_03917_paper_iii_french.pdf
 127. n_04017_paper_iii_spanish.pdf
 128. n_04117_paper_iii_russian.pdf
 129. n_04217_paper_iii_persian.pdf
 130. n_04317_paper_iii_rajasthani.pdf
 131. n_04417_paper_iii_german.pdf
 132. n_04517_paper_iii_japanese.pdf
 133. n_04617_paper_iii_adult_education.pdf
 134. n_04717_paper_iii_physical_education.pdf
 135. n_04917_paper_iii_arab_culture__islamic_studies.pdf
 136. n_05017_paper_iii_indian_culture.pdf
 137. n_05517_paper_iii_labour_welfare__indu._rela..pdf
 138. n_05817_paper_iii_law.pdf
 139. n_05917_paper_iii_library_and_information_science.pdf
 140. n_06017_paper_iii_budhist.pdf
 141. n_06217_paper_iii_comparative_study_of_religions.pdf
 142. n_06317_paper_iii_mass_comm._and_journ..pdf
 143. n_06517_paper_iii_dance.pdf
 144. n_06617_paper_iii_museology__conserv.pdf
 145. n_06717_paper_iii_archaeology.pdf
 146. n_06817_paper_iii_criminology.pdf
 147. n_07017_paper_iii_tribal_and_regi._lang._lite.pdf
 148. n_07117_paper_iii_folk_literature.pdf
 149. n_07217_paper_iii_comparative_literature.pdf
 150. n_07317_paper_iii_sanskrit_traditional_sub.pdf
 151. n_07417_paper_iii_women_studies.pdf
 152. n_07917_paper_iii_visual_arts.pdf
 153. n_08017_paper_iii_geography.pdf
 154. n_08117_paper_iii_social_medicine__community_health.pdf
 155. n_08217_paper_iii_forensic_science.pdf
 156. n_08317_paper_iii_pali.pdf
 157. n_08417_paper_iii_kashmiri.pdf
 158. n_08517_paper_iii_konkani.pdf
 159. n_08717_paper_iii_computer_science_and_application.pdf
 160. n_08817_paper_iii_electronic_science.pdf
 161. n_08917_paper_iii_environmental_science.pdf
 162. n_09017_paper_iii_international__area_studies.pdf
 163. n_09117_paper_iii_prakrit.pdf
 164. n_09217_paper_iii_human_rights__duties.pdf
 165. n_09317_paper_iii_tourism_administration_and_management.pdf
 166. n_09417_paper_iii_bodo.pdf
 167. n_09517_paper_iii_santali.pdf
 168. n_09617_paper_iii_karnatik_music.pdf
 169. n_09717_paper_iii_rabindra_sangeet.pdf
 170. n_09817_paper_iii_percussion_instruments.pdf
 171. n_09917_paper_iii_drama__theatre.pdf
 172. n_10017_paper_iii_yoga.pdf

Requesting Creators,

If your files do not like to be with us. Write information about your files Then mail to inyatrust@gmail.com. we remove it.

0 Response to "UGC-NET(National Eligibility Test) Exam Question Papers-November 2017"

Post a comment