ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ Whatsapp ಗೆ ಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ನೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು +919686878586 ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ Whatsapp ಮಾಡಿ ಅಥವಾ inyatrust@gmail.com ಗೆ email ಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ

SHIVAPRASANNA K V's FILES

Full Name:Shivaprasanna K V
Gender :Male
Educational Qualification:M.Sc., B.Ed.
Occupation :ASISTANT MASTER(PCM)
Phone Number : 7411174354, 7411174356
Email ID :shivaprasanna22@gmail.com
Working Address :
GGPUC Hassan
Residential Address :
HASSAN

Shivaprasanna K V's Created Files 

1 dattu_makkala_format__17-18.pdf
2sslc_english_medium___216-10__set_question_papers_2017-18.pdf
3 sslc_english_medium___2111-15_set_question_papers_2017-18.pdf
4 sslc_english_medium___2116-21_set_question_papers_2017-18.pdf
5 sslc_english_medium__211-5_set_question_papers_2017-18.pdf
6 sslc_kannada_medium__249-12_set_question_papers_2017-18.pdf
7 sslc_kannada_medium__2413-16_set_question_papers_2017-18.pdf
8 sslc_kannada_medium__2417-20_set_question_papers__2017-18.pdf
9 sslc_kannada_medium_241-4__set_question_papers_2017-18.pdf
10 sslc_kannada_medium_245-8_set_question_papers_2017-18.pdf
11 sslckannada_medium_2421-24_set_question_papers__2017-18.pdf
12 8th_maths_lesson_plan_revised_5es_2017-18.pdf
13 9th_maths_lesson_plan_revised_5es_2017-18_2.pdf
14 10_maths__lesson_notes_kannada17-18.doc
15 10_maths_lesson_notes__english_17-18.doc
16 10_physics_lessons_eng_17-18.docx
17 10_physics_lessons_kan_17-18.docx
18 10th_science_lesson_plan_eng_17-18.docx
19 10th_science_lesson_plan_kan_17-18.docx
20 __17-18.pdf

8_-_.pdf.pdf
9_-_.pdf.pdf
10_-_.pdf.pdf
1 8maths programme of work 17-18.pdf
2 9maths programme of work 17-18.pdf
3 10maths programme of work 17-18.pdf
4 10physics programme of work 17-18.pdf
5 sslc maths-e handbook formulae 16-17.pdf
6 sslc maths-k handbook formulae 16-17.pdf
7 total 10 physics notes 17-18e new.pdf
8 total 10 physics notes 17-18k new.pdf
9 formulae-8maths-e.pdf
10 formulae-8maths-k.pdf
11 formulae-9maths-e.pdf
12 formulae-9maths-k.pdf
13 8maths setubandha maths qp 17-18.pdf
14 9 maths setubandha maths qp 17-18.pdf
15 maths activities eng 17-18.final.pdf
16 maths activities kan 17-18.final.pdf
17 sslc 18 2016-17-revised.pdf
18 sslc 21 2016-17 revised.pdf
19 -10 .pdf
20 -10 .pdf
10th Standard Science PPT's
Kannada Version
01. Alternate Sources of Energy
08. Types of Motion
09. Heat Engines
10. Nuclear Energy
14. Sound
16. Electro Magnetic Induction
17. Electronics
24. Space Science- Stars and Galaxies | Rockets and Artificial Satellites
English Version
01. Alternate Sources of Energy
08. Types of Motion
09. Heat Engines
10. Nuclear Energy
14. Sound
15. Metals
16. Electro Magnetic Induction
17. Electronics
24. Space Science - Stars and Galaxies | Rockets and Artificial Satellites
physics animated figures.pptx 

Requesting Creators,

If your files do not like to be with us. Write information about your files Then mail to inyatrust@gmail.com. we remove it.

0 Response to "SHIVAPRASANNA K V's FILES"

Post a Comment