ನಿಮ್ಮ whatsapp ನಲ್ಲಿ InyaTrust ನ Updates ಪಡೆಯಲು +919686878586 ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ InyaTrust ಎಂದು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ Whatsapp ನಿಂದ 'START' ಎಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸಿ.

Karnataka 10th(SSLC) Standard Science Diagram Drawing Videos

Karnataka 10th(SSLC) Standard Science Diagram Drawing Videos
dynamo_and_motor.mp4
expansion_stoke_and_exhaust_stroke_in_external_combustion_engine.mp4
induction_coil_and_transistor.mp4
internal_combustion_engine_and_rocket.mp4

Tags:
Nuclear Reactor Diagram Drawing Video, AC Dynamo and DC Dynamo Diagram Drawing Video,
Motor Diagram Drawing Video, External Combustion Engine Diagram Drawing Video, Induction Coil Diagram Drawing Video, Transistor Diagram Drawing Video, Internal Combustion Engine Diagram Drawing Video,

Requesting Creators,

If your files do not like to be with us. Write information about your files Then mail to inyatrust@gmail.com. we remove it.

0 Response to "Karnataka 10th(SSLC) Standard Science Diagram Drawing Videos"

Post a Comment