ನಿಮ್ಮ whatsapp ನಲ್ಲಿ InyaTrust ನ Updates ಪಡೆಯಲು +919686878586 ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ InyaTrust ಎಂದು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ Whatsapp ನಿಂದ 'START' ಎಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸಿ.

2012 UPSC Examination Question Papers

2012 UPSC Examination Question Papers
Special Class Railway Apprentices Exam, 2012 


Combined Defence Services (I) Exam, 2012  

National Defence Academy & Naval Academy Exam (I), 2012  


Indian Police Service (Limited) Competitive Exam, 2012  
Objective Type Papers
Descriptive Type Papers

National Defence Academy & Naval Academy Exam (II), 2012  

Combined Defence Services (II) Exam, 2012  

Central Police Force (Assistant Commandant) Exam, 2012 

Civil Services (Main) Exam, 2012  
General Studies
Paper I
Paper II
Indian Languages (Compulsory)
AssameseBengali
BodoDogri
GujaratiHindi
KannadaKashmiri
KonkaniMaithili
ManipuriMalayalam
MarathiNepali
OriyaPunjabi
SanskritSanthali
Sindhi (Arabic)Sindhi (Devanagiri)
TamilTelugu
Urdu
Optional Subjects for Main Examination
Agriculture Paper IAgriculture Paper II
Animal Husbandary & Veterinary Science Paper IAnimal Husbandary & Veterinary Science Paper II
Anthropology Paper IAnthropology Paper II
Botony Paper IBotony Paper II
Chemistry Paper IChemistry Paper II
Civil Engineering Paper ICivil Engineering Paper II
Commerce & Accountancy Paper ICommerce & Accountancy Paper II
Economics Paper IEconomics Paper II
Electrical Engineering Paper IElectrical Engineering Paper II
Geography Paper IGeography Paper II
Geology Paper IGeology Paper II
History Paper IHistory Paper II
Law Paper ILaw Paper II
Management Paper IManagement Paper II
Mathematics Paper IMathematics Paper II
Mechanical Engineering Paper IMechanical Engineering Paper II
Medical Science Paper IMedical Science Paper II
Philosphy Paper IPhilosphy Paper II
Physics Paper IPhysics Paper II
Political Science & Internation Relations Paper IPolitical Science & Internation Relations Paper II
Psychology Paper IPsychology Paper II
Public Administration Paper IPublic Administration Paper II
Sociology Paper ISociology Paper II
Statistics Paper IStatistics Paper II
Zoology Paper IZoology Paper II
Literature Subjects for Main Examination


Assamese Paper IAssamese Paper II
Bengali Paper IBengali Paper II
Bodo Paper IBodo Paper II
Dogri Paper IDogri Paper II
English Paper IEnglish Paper II
French Paper IFrench Paper II
Gujarati Paper IGujarati Paper II
Hindi Paper IHindi Paper II
Kannada Paper IKannada Paper II
Konkani Paper IKonkani Paper I
Manipuri Paper IManipuri Paper II
Maithili Paper IMaithili Paper II
Malayalam Paper IMalayalam Paper II
Marathi Paper IMarathi Paper II
Oriya Paper IOriya Paper II
Pali Paper IPali Paper II
Persian Paper IPersian Paper II
Punjabi Paper IPunjabi Paper II
Russian Paper IRussian Paper II
Sanskrit Paper ISanskrit Paper II
Santali Paper ISantali Paper II
Sindhi (Devanagari) Paper ISindhi (Devanagari) Paper II
Tamil Paper ITamil Paper II
Telugu Paper ITelugu Paper II
Urdu Paper IUrdu Paper II

Indian Economic Service/Indian Statistical Service Exam, 2012  
Indian Economic ServiceIndian Statistical Service
General Economics-IStatistics-I
General Economics-IIStatistics-II
General Economics-IIIStatistics-III
Indian EconomicsStatistics-IVRequesting Creators,

If your files do not like to be with us. Write information about your files Then mail to inyatrust@gmail.com. we remove it.

0 Response to "2012 UPSC Examination Question Papers"

Post a Comment