ನಿಮ್ಮ whatsapp ನಲ್ಲಿ InyaTrust ನ Updates ಪಡೆಯಲು +919686878586 ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ InyaTrust ಎಂದು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ Whatsapp ನಿಂದ 'START' ಎಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸಿ.

2010 UPSC Examination Question Papers

2010 UPSC Examination Question Papers

Combined Defence Services (I) Exam, 2010  

National Defence Academy & Naval Academy Exam (I), 2010  

Civil Services (Preliminary) Exam, 2010  National Defence Academy & Naval Academy Exam (II), 2010  

Combined Defence Services (II) Exam, 2010  

Central Police Force (Assistant Commandant) Exam, 2010 


Civil Services (Main) Exam, 2010  
General Studies
Paper I
Paper II
Indian Languages (Compulsory)
AssameseBengali
BodoDogri
GujaratiHindi
KannadaKashmiri
KonkaniMaithili
MalayalamManipuri
MarathiNepali
OriyaPunjabi
SanskritSantali
Sindhi (Arabic)Sindhi (Devnagiri)
TamilTelugu
Urdu
Optional Subjects for Main Examination
Agriculture Paper IAgriculture Paper II
Animal Husbandary & Veterinary Science Paper IAnimal Husbandary & Veterinary Science Paper II
Anthropology Paper IAnthropology Paper II
Botony Paper IBotony Paper II
Chemistry Paper IChemistry Paper II
Civil Engineering Paper ICivil Engineering Paper II
Commerce & Accountancy Paper ICommerce & Accountancy Paper II
Economics Paper IEconomics Paper II
Electrical Engineering Paper IElectrical Engineering Paper II
Geography Paper IGeography Paper II
Geology Paper IGeology Paper II
History Paper IHistory Paper II
Law Paper ILaw Paper II
Management Paper IManagement Paper II
Mathematics Paper IMathematics Paper II
Mechanical Engineering Paper IMechanical Engineering Paper II
Medical Science Paper IMedical Science Paper II
Philosphy Paper IPhilosphy Paper II
Physics Paper IPhysics Paper II
Political Science & Internation Relations Paper IPolitical Science & Internation Relations Paper II
Psychology Paper IPsychology Paper II
Public Administration Paper IPublic Administration Paper II
Sociology Paper ISociology Paper II
Statistics Paper IStatistics Paper II
Zoology Paper IZoology Paper II
Literature Subjects for Main Examination
Arabic Paper IArabic Paper II
Assamese Paper IAssamese Paper II
Bengali Paper IBengali Paper II
Bodo Paper IBodo Paper II
Dogri Paper IDogri Paper II
English Paper IEnglish Paper II
French Paper IFrench Paper II
German Paper IGerman Paper II
Gujarati Paper IGujarati Paper II
Hindi Paper IHindi Paper II
Kannada Paper IKannada Paper II
Manipuri Paper IManipuri Paper II
Maithili Paper IMaithili Paper II
Malayalam Paper IMalayalam Paper II
Marathi Paper IMarathi Paper II
Oriya Paper IOriya Paper II
Pali Paper IPali Paper II
Persian Paper IPersian Paper II
Punjabi Paper IPunjabi Paper II
Sanskrit Paper ISanskrit Paper II
Santali Paper ISantali Paper II
Sindhi (Arabic) Paper ISindhi (Arabic) Paper II
Sindhi (Devanagiri) Paper ISindhi (Devanagiri) Paper II
Tamil Paper ITamil Paper II
Telugu Paper ITelugu Paper II
Urdu Paper IUrdu Paper II

Indian Economic Service/Indian Statistical Service Exam, 2010  
Indian Economic ServiceIndian Statistical Service
General Economics-IStatistics-I
General Economics-IIStatistics-II
General Economics-IIIStatistics-III
Indian EconomicsStatistics-IV


Special Class Railway Apprentices Exam, 2010 


Requesting Creators,

If your files do not like to be with us. Write information about your files Then mail to inyatrust@gmail.com. we remove it.

0 Response to "2010 UPSC Examination Question Papers"

Post a Comment