ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಯಸುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ

UGC-NET(National Eligibility Test) Exam Question Papers-June 2015

UGC NET(National Eligibility Test) Exam Question Papers-June 2015
j_0015_paper_i_a.pdf
j_0015_paper_i_b.pdf
j_0015_paper_i_c.pdf
j_0015_paper_i_d.pdf
j_0115_paper_ii_economics.pdf
j_0115_paper_iii_economics.pdf
j_0215_paper_ii_political_science.pdf
j_0215_paper_iii_political_science.pdf
j_0315_paper_ii_philosophy.pdf
j_0315_paper_iii_philosophy.pdf
j_0415_paper_ii_psychology.pdf
j_0415_paper_iii_psychology.pdf
j_0515_paper_ii__sociology.pdf
j_0515_paper_iii_sociology.pdf
j_0615_paper_ii_history.pdf
j_0615_paper_iii_history.pdf
j_0715_paper_ii_anthropology.pdf
j_0715_paper_iii_anthropology.pdf
j_0815_paper_ii_commerce.pdf
j_0815_paper_iii_commerce.pdf
j_0915_paper_ii__education.pdf
j_0915_paper_iii_education_.pdf
j_1015_paper_ii_social_work.pdf
j_1015_paper_iii_social_work.pdf
j_1115_paper_ii_defence__strategic.pdf
j_1115_paper_iii_defence__strategic.pdf
j_1215_paper_ii_home_science.pdf
j_1215_paper_iii_home_science.pdf
j_1415_paper_ii_public_administration.pdf
j_1415_paper_iii_public_administration.pdf
j_1515_paper_ii_population_studiesr.pdf
j_1515_paper_iii_population_studies.pdf
j_1615_paper_ii_hindustani_music_vocalinstrumental.pdf
j_1615_paper_iii_hindustani_music.pdf
j_1815_paper_ii_maithili.pdf
j_1815_paper_iii_maithili.pdf
j_1715_paper_ii_management.pdf
j_1715_paper_iii_management.pdf
j_1915_paper_ii_bengali.pdf
j_1915_paper_iii_bengali.pdf
j_3015_paper_ii_english.pdf
j_3015_paper_iii_english.pdf
j_3115_paper_ii__linguistic.pdf
j_3115_paper_iii_linguistics.pdf
j_3215_paper_ii_chinese.pdf
j_3215_paper_iii_chinese.pdf
j_3315_paper_ii_dogri.pdf
j_3315_paper_iii_dogri.pdf
j_3415_paper_ii_nepali.pdf
j_3415_paper_iii_nepali.pdf
j_3515_paper_ii_manipuri.pdf
j_3515_paper_iii_manipuri.pdf
j_3615_paper_ii_assamese.pdf
j_3615_paper_iii_assamese.pdf
j_3715_paper_ii_gujarati.pdf
j_3715_paper_iii_gujarati.pdf
j_3815_paper_ii_marathi.pdf
j_3815_paper_iii_marathi.pdf
j_3915_paper_ii_french.pdf
j_3915_paper_iii_french.pdf
j_2015_paper_ii_hindi.pdf
j_2015_paper_iii_hindi.pdf
j_2115_paper_ii_kannada.pdf
j_2115_paper_iii_kannada.pdf
j_2215_paper_ii_malayalam.pdf
j_2215_paper_iii_malayalam.pdf
j_2315_paper_ii_odiya.pdf
j_2315_paper_iii_odiya.pdf
j_2415_paper_ii_punjabi.pdf
j_2415_paper_iii_punjabi.pdf
j_2515_paper_ii_sanskrit.pdf
j_2515_paper_iii_sanskrit.pdf
j_2615_paper_ii__tamil.pdf
j_2615_paper_iii_tamil.pdf
j_2715_paper_ii_telugu.pdf
j_2715_paper_iii_telugu.pdf
j_2815_paper_ii_urdu.pdf
j_2815_paper_iii_urdu.pdf
j_2915_paper_ii_arabic.pdf
j_2915_paper_iii_arabic.pdf
j_4015_paper_ii_spanish.pdf
j_4015_paper_iii_spanish.pdf
j_4115_paper_iii_russian.pdf
j_4115_russian_paper_ii.pdf
j_4215_paper_ii_persian.pdf
j_4215_paper_iii_persian.pdf
j_4315_paper_ii_rajasthani.pdf
j_4315_paper_iii_rajasthani.pdf
j_4415_paper_ii_german.pdf
j_4415_paper_iii_german.pdf
j_4515_japanese_paper_ii.pdf
j_4515_paper_iii_japanese.pdf
j_4615_paper_ii_adult_education.pdf
j_4615_paper_iii_adult_education.pdf
j_4715_paper_ii_physical_education.pdf
j_4715_paper_iii_physical_education.pdf
j_4915_paper_ii_arab_culture_and_islamic_studies.pdf
j_4915_paper_iii_arab_culture_and_islamic_studies.pdf
j_5015_paper_ii_indian_culture.pdf
j_5015_paper_iii_indian_culture.pdf
j_5515_paper_ii_labour_welfare__indu._rela..pdf
j_5515_paper_iii_labour_welfare__indu._rela.r.pdf
j_5815_paper_ii_law.pdf
j_5815_paper_iii_law.pdf
j_5915_paper_ii_library__information_science.pdf
j_5915_paper_iii_library_and_information_science.pdf
j_6015_ii_paper_buddhist.pdf
j_6015_paper_iii_budhist.pdf
j_6215_paper_ii_comparative_study_of_religions.pdf
j_6215_paper_iii_comparative_study_of_religions.pdf
j_6315_paper_ii_mass_comm_and_journlism.pdf
j_6315_paper_iii_mass_comm._and_journ._hindi.pdf
j_6515_paper_ii_dance.pdf
j_6515_paper_iii_performing_art-dandratheatre.pdf
j_6615_paper_ii_museology_and_conservation.pdf
j_6615_paper_iii_museology__conserv.pdf
j_6715_paper_ii_archaeology.pdf
j_6715_paper_iii_archaeology.pdf
j_6815_paper_ii_criminology.pdf
j_6815_paper_iii_criminology.pdf
j_7015_paper_ii_tribal_and_regi..pdf
j_7015_paper_iii_tribal_and_regi._lang._lite.pdf
j_7115_paper_ii_folk_literature.pdf
j_7115_paper_iii_folk_literature.pdf
j_7215_paper_ii_comparative_literature.pdf
j_7215_paper_iii_comparative_literature_hindi.pdf
j_7315_paper_ii_sanskrit_traditional_subjects.pdf
j_7315_paper_iii_sanskrit_traditional_sub.pdf
j_7415_paper_ii_women_studies.pdf
j_7415_paper_iii_women_studies.pdf
j_7915_paper_ii_visual_arts.pdf
j_7915_paper_iii_visual_arts.pdf
j_8015_paper_ii_geography.pdf
j_8015_paper_iii_geography.pdf
j_8115_paper_ii_social_medicine_and_community_health.pdf
j_8115_paper_iii_social_medicine__community_health.pdf
j_8215_paper_ii_forensic_science.pdf
j_8215_paper_iii_forensic_science.pdf
j_8315_paper_ii_pali.pdf
j_8315_paper_iii_pali.pdf
j_8415_paper_ii_kashmiri.pdf
j_8415_paper_iii_kashmiri.pdf
j_8515_paper_ii_konkani.pdf
j_8515_paper_iii_konkani.pdf
j_8715_paper_ii_computer_science.pdf
j_8715_paper_iii_computer_science_and_application.pdf
j_8815_paper_ii_electronic_science.pdf
j_8815_paper_iii_electronic_science.pdf
j_8915_paper_ii_environmental_science.pdf
j_8915_paper_iii_environmental_science.pdf
j_9015_paper_ii_internationl__area_studies.pdf
j_9015_paper_iii_international_and_area_studies.pdf
j_9115_paper_ii_prakrit.pdf
j_9115_paper_iii_prakrit.pdf
j_9215_paper_ii_human_rights_and_duties.pdf
j_9215_paper_iii_human_rights__duties.pdf
j_9315_paper_ii_tourism_administration__management.pdf
j_9315_paper_iii_tourism_administration_and_management.pdf
j_9415_paper_ii_bodo.pdf
j_9415_paper_iii_bodo.pdf

Key Answer
Revised Answer Key Paper 1 after grievance redressal
Revised Answer Key Paper 2 after grievance redressal
Revised Answer Key Paper 3 after grievance redressal

Requesting Creators,

If your files do not like to be with us. Write information about your files Then mail to inyatrust@gmail.com. we remove it.

0 Response to "UGC-NET(National Eligibility Test) Exam Question Papers-June 2015"

Post a comment