ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ Whatsapp ಗೆ ಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ನೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು +919686878586 ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ Whatsapp ಮಾಡಿ ಅಥವಾ inyatrust@gmail.com ಗೆ email ಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ

Khaleel Ahmed.D.Kagazi's Files


Full Name: KhaleelAhmed.D.Kagazi
Date of Birth : 20/08/2969
Gender : Male
Educational Qualification: Msc,Bed
Occupation : Assistant teacher
Phone Number : 9886855117/7026261212
Email ID : kd.kagazi@gmail.com
Working Address : 
Govt'HighSchool(urdu)
Bhatambra 585411
Tq:Bhalki
Dist:Bidar
Residential Address : 
Bhatambra
His Words:
Serving as a assistant teacher in govt highschool bhatambra,Im basically from Gokak of belgaum dist.completed my highschool from Banhatti SRA junior college,PUC n degree from JSS college of science Gokak,Bed n PG from gulbarga university. Im much interested in creative activities n making models concern to my subjects.I got state award in making model "how to increase efficiency of petrol engine"during the year 2011-12 ,got four dist level prizes in making different type of working models in science n maths.Im also having interest in music,photography,painting ,social works...
Last Updated: 02/06/2016

KhaleelAhmed.D.Kagazi's Created Files
sound_.pptx

ನೀವು ರಚಿಸಿದ ‍files ಗಳನ್ನು publish ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಇದೆ ರೀತಿ ಪುಟ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9686878586 ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

Requesting Creators,

If your files do not like to be with us. Write information about your files Then mail to inyatrust@gmail.com. we remove it.

0 Response to " Khaleel Ahmed.D.Kagazi's Files"

Post a Comment