ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ Whatsapp ಗೆ ಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ನೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು +919686878586 ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ Whatsapp ಮಾಡಿ ಅಥವಾ inyatrust@gmail.com ಗೆ email ಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ

Vishwanath B. S. Files

Name: -Vishwanath B S
Father name: - Subbegowda
Dob: -02-06-1982
Qualification: -M.Sc.BEd
Teaching Subjects: Chemistry and Biology
Profession: -Assistant teacher
Govt High School(pete), Channarayapatna
Ph no: 9964188239

10th Science English Medium Notes
behaviour of_gases.pdf
carbon_and_its_compounds.pdf
clsfi_of_elements.pdf
green_plants_and_chordates.pdf
heredity.pdf
indus_in_organic.pdf
indus.pdf
ionic_conduction.pdf
metals.pdf
microbial_diseases.pdf
plant_animal_breeding.pdf
plant_and_animal_tissues.pdf
silicon.pdf
story_of_humans.pdf

ನೀವು ರಚಿಸಿದ ‍files ಗಳನ್ನು publish ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಇದೆ ರೀತಿ ಪುಟ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9686878586 ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

Requesting Creators,

If your files do not like to be with us. Write information about your files Then mail to inyatrust@gmail.com. we remove it.

0 Response to "Vishwanath B. S. Files "

Post a Comment