ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ Whatsapp ಗೆ ಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ನೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು +919686878586 ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ Whatsapp ಮಾಡಿ ಅಥವಾ inyatrust@gmail.com ಗೆ email ಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ

GULZAR .I. Dambal's Files


Full Name: GULZAR .I. Dambal 
Gender: Female
Educational Qualification: MSc. BEd
Occupation : Assistance teacher
Phone Number : 8277367100
Email ID : gulzohra2011@gmail.com
Working Address :
Gov't PU college (Highschool)
Thyamagondlu.Nelamangala tq.
Bangalore rural dist
Her Words:
I am working as assistance teacher in gov't high shool from last 9 years.I have also worked as state resource person for stf in our department. I always wanted to create some New resources for my students so that can help for there learning process.I have prepared ppt and notes for 8 9 and 10 classes

GULZAR .I. Dambal's Created Files
notes_on_plant_and_animal_tissues_for_10_th_class_.pdf
endocrine_system__ppt_for_10_th_class_.pdf
ppt_-_on_plant_and_animal_breeding_-for_10_th_class_kannada_medium.pdf
metal-notes_for_10_th_class_.pdf
worksheet_on_metal_chapter_for_10_th_class_.pdf
ppt_on_human_nervous_system_for_10_th_class_.pdf
structure_of_human_eye_ppt_for_10_th_class.pdf
5_e_______-_9___.pdf
5_e_____-_10___.pdf
ppt_on_chapter-_17__electronics___for_10_th_class.pdf
chapter_24_-rocket_and_artificial_satellites_ppt_for_10_th_clas_.pdf
chapter__24_-__space_science_a_stars_and_galaxy_ppt_for_10th_class_.pdf
ppt on manakulad kathe for sslc kannada medium.pdf
Notes on carbon and its compounds for SSLC English medium.pdf

ನೀವು ರಚಿಸಿದ ‍files ಗಳನ್ನು publish ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಇದೆ ರೀತಿ ಪುಟ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9686878586 ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

Requesting Creators,

If your files do not like to be with us. Write information about your files Then mail to inyatrust@gmail.com. we remove it.

0 Response to "GULZAR .I. Dambal's Files"

Post a Comment