ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ Whatsapp ಗೆ ಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ನೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು +919686878586 ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ Whatsapp ಮಾಡಿ ಅಥವಾ inyatrust@gmail.com ಗೆ email ಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ

Gireesha H. P. Files

Full Name: GIREESHA.HP
Date of Birth : 15/05/1976
Gender : MALE
Occupation : GOVT. HIGH SCHOOL,  MATHEMATICS TEACHER.
Phone Number : 9902244195
Email ID : gireeshasushma2012@gmail.com
Working Address :
Gireesha.HP ,
Mathematics teacher.
Government high school ,
Anughatta.
Belur taluk,
Hassan district.

Residential Address : 
Gireesha.HP ,
Mathematics teacher ,
c/o MR Venkatesh ,
Near prajwal petrol service station,
JP Nagar ,
Belur,
Hassan district.

About Gireesha H P:
Gireesha.HP  is a  mathematics teacher who loves to teach maths innovatively. He dont want to walk along the path which is already created. He want to create his own path and like to walk along that path and it should give some guidance to others  also. he  love  to teach mathematics by using TLM and he have already set up a very small maths lab which He want to improve further. He want to maintain perfect school records which department  guides us to maintain. he will share those also in next coming days. He giving some maths articles to magazines also. But He is not that much fast in using  computers. That has made me some what little discomfort. But He learning computers as and when and he as sure He will succeed regarding this.

  1. 8 TH AND 9 TH MATHS BRIDGE COURSE COMPETENCIES.docx.
  2. A PLAYING WITH NUMBERS -- A GAME.pdf
  3. YEAR PLAN OF SCHOOL MATHEMATICS CLUB FOR THE YEAR 2016 -17.pdf

ನೀವು ರಚಿಸಿದ ‍files ಗಳನ್ನು publish ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಇದೆ ರೀತಿ ಪುಟ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9686878586 ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

Requesting Creators,

If your files do not like to be with us. Write information about your files Then mail to inyatrust@gmail.com. we remove it.

0 Response to "Gireesha H. P. Files"

Post a Comment