ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಯಸುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ

Arshiya Naaz's Files


Full Name: Arshiya Naaz
Gender : Female
Educational Qualification: M.SC, B.Ed
Occupation : Assistant Teacher
Phone Number : 9538064440
Email ID : arshiyamaths123@gmail.com
Working Address :
GHS Gundgurthi,
Taluka: Chittapur,
District: Gulbarga.
Residential Address : 
Hussain Garden,
MSK Mill
Gulbarga.

Arshiya Naaz's Created Files 
pre_test_8th_std_kan_med_maths_2016.pdf
pre__post_test_data_entry_formate_kan_med.pdf
8th__9th_syllbs_div_maths_kan_med_2016-17.pdf
sslc_maths_passing_package_for_kan_med.pdf
sslc_maths_study_passing_package_eng_med.pdf
eng_med_maths_progression_quiz_sslc_2016.ppsx
eng_med__math_sslc_mensuratio_.ppsx
sslc_2016-17_easy_eight_fa_activities_maths_kannada_med.pdf
sslc_2016-17_maths_kan_med_all_4_achievement_tests_qp_with_blueprint.pdf
sets_quiz_eng_med_maths_sslc2016-17.ppsx 
active_teaching-_quick_learning_8th_maths_kan_med_1st_chapter.ppsx
active_teaching-_quick_learning_8th_maths_kan_med_1st_chapter.pdf
sets_quiz_2016.ppsx
sequence_quiz_sslc_2016.ppsx
circles.ppsx

ನೀವು ರಚಿಸಿದ ‍files ಗಳನ್ನು publish ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಇದೆ ರೀತಿ ಪುಟ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9686878586 ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

Requesting Creators,

If your files do not like to be with us. Write information about your files Then mail to inyatrust@gmail.com. we remove it.

0 Response to "Arshiya Naaz's Files"

Post a comment