ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ Whatsapp ಗೆ ಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ನೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು +919686878586 ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ Whatsapp ಮಾಡಿ ಅಥವಾ inyatrust@gmail.com ಗೆ email ಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ

Karnataka SSLC(10th) Mid Term(SA1) Previous Year Exam Question Papers


10th Class all subjects SA-1(midterm) Examination Question Papers, key answers & blue print 2022-23

10th Standard All Subjects SA-1 Question Papers 2021-22
Kannada
English
Hindi
Maths 
Science
Social

10th Standard All Subjects SA-1 Question Papers 2019-20
Kannada
English
Hindi
Mathematics
Science
Social science
Physical Education

10th Standard All Subjects SA-1 Question Papers 2018-19
Kannada
English
Hindi 
Mathematics 
Science

Social Science

Physical Education

Drama Education


10th Standard All Subjects SA-1 Question Papers 2017-18
First Language Kannada
10th std 1st language kannada midterm exam question paper 2017-18 btm.pdf
10th std 1st language kannada midterm exam question paper 2017-18 langamanna.pdf
10th std 1st language kannada midterm exam question paper 2017-18 raju.docx
10th std 1st language kannada midterm exam question paper 2017-18 raju.pdf
10th std 1st language kannada midterm question paper 2017-18 herekeroora.docx
10th std 1st language kannada midterm question paper 2017-18 mandya.pdf
10th std 1st language kannada sa1 question paper 2017-18 raveesh kumar.docx
10th std 1st language kannada sa1 question paper 2017-18 raveesh kumar.pdf
10th std 1st language kannada sa1 question paper key answer and blue print 2017-18 raveesh kumar.docx
10th std 1st language kannada sa1 question paper key answer and blue print 2017-18 raveesh kumar.pdf
10th std 1st language kannada sa1 blue print 2017-18 raveesh kumar.docx
10th std 1st language kannada sa1 blue print 2017-18 raveesh kumar.pdf
Second Language English
10th std 2nd language english midterm question paper 2017-18 mandya.pdf
10th std 2nd language english sa1 question paper and blue print 2017-18 rakesh jigali.pdf
Third Language Hindi
10th std 3rd language hindi midterm question paper 2017-18 mandya.pdf
10th std 3rd language hindi sa-1 exam blue print 2017-18.docx
10th std 3rd language hindi sa-1 exam blue print 2017-18.pdf
10th std 3rd language hindi sa-1 exam key answers 2017-18.docx
10th std 3rd language hindi sa-1 exam key answers 2017-18.pdf
10th std 3rd language hindi sa-1 question paper 2017-18.docx
10th std 3rd language hindi sa-1 question paper 2017-18.pdf
Third Language Kannada
10th std 3rd language kannada midterm question paper 2017-18 bengalore.pdf
Third Language English 
10th std 3rd language english midterm question paper 2017-18 belluru.docx
10th std 3rd language english midterm question paper 2017-18 belluru.pdf
Mathematics
10th std maths midterm question paper kan version 2017-18 mandya.pdf
10th std maths midterm exam question paper eng version 2017-18 itagi.docx
10th std maths midterm exam question paper eng version 2017-18 itagi.pdf
10th std maths midterm exam question paper kan version 2017-18 koganura.docx
10th std maths midterm exam question paper kan version 2017-18 koganura.pdf
10th std maths midterm exam question paper kan version 2017-18 omprakash.pdf
10th std maths sa1 question paper eng version 2017-18 harikrishna.docx
10th std maths sa1 question paper kan version 2017-18 harikrishna.docx
10th std maths sa1 question paper eng version 2017-18 harikrishna.pdf
10th std maths sa1 question paper kan version 2017-18 harikrishna.pdf
10th std maths sa1 question paper kan version 2017-18 devendrappa.pdf
Science
10th std science midterm question paper eng version 2017-18 mandya.pdf
10th std science midterm question paper kan version 2017-18 mandya.pdf
10th std science midterm exam question paper eng version 2017-18 itagi.docx
10th std science midterm exam question paper eng version 2017-18 itagi.pdf
10th std science midterm exam question paper eng version 2017-18 thalaku.docx
10th std science midterm exam question paper eng version 2017-18 thalaku.pdf
10th std science midterm exam question paper kan version 2017-18 shivapura.docx
10th std science midterm exam question paper kan version 2017-18 shivapura.pdf
10th std social science midterm exam blue print kan version 2017-18 gunda.pdf
10th std social science midterm question paper kan version 2017-18.docx
Social Science
10th std Social science midterm question paper eng version 2017-18 mandya.pdf
10th std Social science midterm question paper kan version 2017-18 mandya.pdf
10th std social science midterm question paper and blue print kan version 2017-18 santhoshkumar.docx
10th std social science midterm question paper and blue print kan version 2017-18 santhoshkumar.pdf
Physical Eduation
10th std physical education midterm question paper kan version 2017-18 mandya.pdf
10th std physical education sa1 exam question paper and blue print eng version-2017-18 srinivasa h t.pdf
10th std physical education sa1 exam question paper and blue print kan version-2017-18 srinivasa h t.pdf

10th Standard All Subjects SA-1 Question Papers 2016-17
First Language Kannada
10th_kannada_sa1_qp-2016.docx
10th_kannada_sa1_qp-2016.pdf
10th_sa-1_kannada_qp_bp_and_answer.pdf
10th_kannada_sa-1_booklet_qp_-_sep_2016.pdf
10th_kannada_sa-1_qp_booklet.docx
10th_kannda_sa-1_qp_with_blue_print-2016.docx

Second Language English
10th_english_sa1_qp-2016.docx
10th_english_sa1_qp-2016.pdf

Third Language Hindi
10th_sa1_third_lang_hindi_qp_with_bp.pdf

Mathematics
10th_std_maths_sa1_qp_shivmogga-2016.pdf
10th_maths_sa1_question_paper_km-2016.pdf
10th_maths_sa1_hassan_midterm2016-17.pdf
10th_maths_sa-1_bp_2016_km.pdf
10th_maths_sa-1_qp_em.pdf
10th_maths_sa-1_qp_em-2016.docx
10th_maths_sa-1_qp_em-2016.pdf
10th_maths_sa-1_qp_km-2016.docx
10th_maths_sa-1_qp_km-2016.pdf
10th_sa1_maths_km_qp-2016.docx
10th_sa1_maths_km_qp-2016.pdf

Science
10th std science mid term question paper kan version 2017-18 kanameshwara.docx
10th std science mid term question paper kan version 2017-18 kanameshwara.pdf
10th_mid_term_science km question_paper.pdf
10th_science_sa1_qp_kan_medium-2016.docx
10th_science_sa1_qp_kan_medium-2016.pdf
10th_science_sa1_qp_em-2016.docx
10th_science_sa1_qp_em-2016.pdf
10th_science_sa1_qp_km-2016.docx
10th_science_sa1_qp_km-2016.pdf

Social Science
10th_social_science_sa1_qp_km-2016.docx
10th_social_science_sa1_qp_km-2016.pdf
10th_social_science_fa2_qp_km-2016.doc
10th_social_science_fa2_qp_km-2016.pdf

Physical Education 
10th_sa-1_pe_qp_with_bp.rtf
10th_sa-1_pe_qp_with_bp.pdf
10th std pe sa1 question paper eng version booklet-2016.pdf
10th std pe sa1 question paper eng version.pdf
10th std pe sa1 question paper kan version booklet.pdf
10th std pe sa1 question paper kan version.pdf
10th pe pe blue print 2016-17.pdf

First language Kannada
2014-10th-mid-kan-udupi
Second language English
2014-10th-mid-eng-udupi
Third language Hindi
2014-10th-mid-hin-udupi
Maths Kannada medium 
10th_maths_kan_medium_mid_term_exam_qp-2015_davanagere
10th_maths_kan_medium_mid_term_exam_qp-2015_hassan

2014-10th-mid-maths-udupi
Science Kannada medium
2014-10th-mid-scien-udupi
Social Science Kannada medium
2014-10th-mid-ss-udupi

SA1 10th Question Papers-2014
Kannada:
Kannada: SA1 | SA1 Blue Print | SA1 | SA1 | SA1 |

English 2nd language: SA1 | SA1 |

Hindi: 
SA1 | SA1 |


Maths:
 

Kannada Medium: SA1 | SA1 | SA1 | SA1 |
English Medium:  SA1 | SA1-Blue Print |
Urdu Medium: SA 1 | SA1-Blue Print |

Science:

kannada medium: SA1 | SA1 | SA1-Qp and Blueprint  | SA1SA1 |


Social Science:
Kannada Medium: SA1 | SA1 Blue Print | WEIGHTAGE OF OBJECTIVES SA1SA1 |

Physical Education:
Kannada Medium SA1 | SA1-Blue Print

CRAFT:
Kannada medium:  SA1 | SA1 |


Old Mid Term Question papers
First Language kannada
10th kannada sa1 qp-2015-16 begur.pdf
2015-16 10th kannada sa1 question paper-manavi.docx
2015-16 10th kannada sa1 question paper-manavi.odt
2015-16 10th kannada sa1 question paper-manavi.pdf
2015-16 10th kannada sa1 question paper and blue print.pdf
2015-16 10th kannada sa1 question paper.pdf
kannada 10th mid term blue print 2015.doc
kannada 10th mid term blue print 2015.pdf

Second Language English
2015-16 sslc english sa 1 question papers.docx
2015-16 sslc english sa 1 question papers.odt
2015-16 sslc english sa 1 question papers.pdf
10th english mid term exam qp-2015.pdf

Third Language Hindi
class 10 hindi sa-1 qp 2016-17.docx
2015-16 10th hindi sa1 blue print.docx
2015-16 10th hindi sa1 blue print.odt
2015-16 10th hindi sa1 blue print.pdf
10th hindi mid term 2015 question paper.docx
10th hindi mid term 2015 question paper.odt
10th hindi mid term 2015 question paper.pdf
10th sa1 hindi blue print and question paper 2015.pdf

Mathematics
10th maths mid term kan medium qp 2014-15 ghs belalagere.pdf

Science
10th science kannada medium sa1 quetion paper-2015.docx
10th science kannada medium sa1 quetion paper-2015.odt
10th science kannada medium sa1 quetion paper-2015.pdf
2015-16 10th science sa1 question paper kannada medium-manavi.docx
2015-16 10th science sa1 question paper kannada medium-manavi.odt
2015-16 10th science sa1 question paper kannada medium-manavi.pdf

Social Science
10th social science sa1 kannada medium qp-2015-16-bannikod.pdf
2015-16 10th social science sa1 question paper kannada medium.docx
2015-16 10th social science sa1 question paper kannada medium.odt
2015-16 10th social science sa1 question paper kannada medium.pdf
2015-16 10th social sciene sa1 question paper srinivasapura taluk.pdf


Karnataka SSLC(10th) Mid Term(SA1) Previous Year Exam Question Papers, 10th Mid Term Question Papers, Karnataka Class 10 Mid Term Exam Question Papers, Karnataka 10th Mid Term Exam Question Papers, Karnataka Class 10 Mid Term Kannada Exam Question Papers, Karnataka 10th Mid Term Kannada Exam Question Papers, Karnataka Class 10 Mid Term English Exam Question Papers, Karnataka 10th Mid Term English Exam Question Papers, Karnataka Class 10 Mid Term Hindi Exam Question Papers, Karnataka 10th Mid Term Hindi Exam Question Papers, Karnataka Class 10 Mid Term Maths Exam Question Papers, Karnataka 10th Mid Term Maths Exam Question Papers, Karnataka Class 10 Mid Term Science Exam Question Papers, Karnataka 10th Mid Term Science Exam Question Papers, Karnataka Class 10 Mid Term Social Science Exam Question Papers, Karnataka 10th Mid Term Social Science Exam Question Papers,

Requesting Creators,

If your files do not like to be with us. Write information about your files Then mail to inyatrust@gmail.com. we remove it.

0 Response to "Karnataka SSLC(10th) Mid Term(SA1) Previous Year Exam Question Papers "

Post a Comment