ನಿಮ್ಮ whatsapp ನಲ್ಲಿ InyaTrust ನ Updates ಪಡೆಯಲು +919686878586 ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ InyaTrust ಎಂದು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ Whatsapp ನಿಂದ 'START' ಎಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸಿ.

Karnataka SSLC(10th) Annual Exams Previous(Old) Year Question Papers

 All Question Papers in pdf format 

Question Paper of March/April 2019 SSLC Examination Regular Fresh

Mathematics :- Kannada Version | English Version |
Science :- Kannada Version | English Version |

SSLC KEY ANSWERS APRIL 2018 CCERF,CCERR


I Language

II Language

MATHEMATICS

QUESTION PAPERS OF JUNE 2017 SSLC EXAMINATION (RR)


I Language -

II Language

III Language -

MATHS -

SCIENCE-

SOCIAL SCIENCE -

Special Subjects


JTS (Junior Technical Students)NSQFQUESTION PAPERS OF JUNE 2017 SSLC EXAMINATION (PR)


I Language -

II Language

III Language -

MATHS -

SCIENCE-

SOCIAL SCIENCE -

Special Subjects

Sociology (English version) | Sociology (Kannada version) | Economics (English version) | Economics (Kannada version) | Political Science (English version) | Political Science (Kannada version) | Carnatic/ Hindustanic Music (English version)-Theory | Carnatic/ Hindustanic Music (English version)-Practical | Carnatic/ Hindustanic Music (Kannada version)-Theory | Carnatic/ Hindustanic Music (Kannada version)-practical 

SSLC EXAMINATION KEY ANSWER JUNE 2017 RR


I Language- Kannada | Telugu | Hindi | Marathi | Tamil | Urudu | English | Sanskrit

II Language - English| KannadaSCIENCE - English Version

SCIENCE - Urdu Version

SOCIAL SCIENCE - English Version

Special Subjects


JTS (Junior Technical Students)


NSQF


SSLC KEY ANSWERS OF SSLC EXAMINATION JUNE_2017 PR


I Language

II Language

III Language -set 1

MATHS

SCIENCE - English Version
SCIENCE - Kannada Version
SCIENCE - Urdu Version

SOCIAL SCIENCE - English Version

Special Subjects

 

March & April 2017-CCE RF and RR -Karnataka SSLC(10th) Annual Exam Question Papers 
Question papers
I Language 
Kannada | English | Hindi | Sanskrit | Telugu | Tamil | Marathi | Urdu

II Language
Kannada | English

III Language -
Kannada | English | Hindi | Sanskrit | Arabic | Urdu | Konkani

MATHS -
English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version

SCIENCE-
Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | English Version | Kannada Version |


SOCIAL SCIENCE -
English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version

Special Subjects

Sociology (English version) | Sociology (Kannada version) | Political Science (English version) | Political Science (Kannada version) | Carnatic/ Hindustanic Music (English version) | Carnatic/ Hindustanic Music (Kannada version)

JTS (Junior Technical Students)

Elements of Engineering | Engineering Drawing | Elements of Electronics Engineering | Elements of Computer Science


NSQF

Information Technology | Retail | Automobile | Health Care | Beauty & Wellnes

March & April 2017-CCE PF and PR -Karnataka SSLC(10th) Annual Exam Question Papers 
Question papers
I Language -
Kannada | English | Hindi | Sanskrit | Telugu | Tamil | Marathi | Urdu

II Language
Kannada | English

III Language -
Kannada | English | Hindi | Sanskrit | Arabic | Urdu | Konkani

MATHS -
English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version

SCIENCE-
Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Kannada version | English version |


SOCIAL SCIENCE -
English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version

Special Subjects

Sociology (English version) | Sociology (Kannada version) | Political Science (English version) | Political Science (Kannada version) | Carnatic/ Hindustanic Music (English version) | Carnatic/ Hindustanic Music (Kannada version)

March & April 2017-CCE RF-Karnataka SSLC(10th) Annual Exam Question Papers & Key Answers
Question Papers:
I Language - Kannada | Telugu | Hindi | Marathi | Tamil | Urudu | English | Sanskrit

II Language - English | Kannada

III Language - Hindi | Kannada| English| Arabic| Urdu| Konkani| Tulu

MATHS - English Version | Hindi Version | Kannada Version | Telugu Version | Marathi Version | Tamil Version | Urdu Version

SCIENCEEnglish Version | Hindi Version | Kannada Version | Telugu Version | Marathi Version | Tamil Version | Urdu Version

SOCIAL SCIENCE - English Version | Hindi Version | Kannada Version | Telugu Version | Marathi Version | Tamil Version | Urdu Version

Special Subjects Element of Engineering | Engineering Drawing | Element of Electronics Engineering Drawing | Element of computer Science | Economics- English version | Economics- Kannada version

Key Answers:
hindi key answer.pdf
science key answer ev.pdf
science key answer kv.pdf
social science key answer ev.pdf
social science key answer kv.pdf
english-31e.pdf
kannada-01k.pdf
mathematics-ev-81e.pdf
mathematics-kv-81k.pdfSSLC KEY ANSWERS APRIL 2017 CCE RF-RR


I Language
Kannada | Telugu | Hindi | Marathi | Tamil | Urudu | English | Sanskrit

II Language
English| Kannada

III Language -set 1
Hindi| Kannada| English| Arabic| Urdu| Sanskrit| Konkani Tulu

MATHS
English Version | Kannada Version | Urdu Version


SCIENCE - English Version
BIOLOGY | CHEMISTRY| PHYSICS
SCIENCE - Kannada Version
BIOLOGY | CHEMISTRY| PHYSICS
SCIENCE - Urdu Version
BIOLOGY | CHEMISTRY| PHYSICS
SOCIAL SCIENCE - English Version
English Version | Kannada Version | Urdu Version

NSQF

Information Technology | Retail | Automobile | Health Care | Beauty & Wellness

SSLC KEY ANSWERS APRIL 2017 PF-PR


I Language
Kannada | Telugu | Hindi | Marathi | Tamil | Urudu | English | Sanskrit

II Language
English| Kannada

III Language -set 1
Hindi| Kannada| English| Arabic| Urdu| Sanskrit| Konkani| Tulu

MATHS
English Version| Kannada Version| Urdu Version


SCIENCE - English Version
BIOLOGY | CHEMISTRY| PHYSICS
SCIENCE - Kannada Version
BIOLOGY | CHEMISTRY| PHYSICS
SCIENCE - Urdu Version
BIOLOGY | CHEMISTRY| PHYSICS
SOCIAL SCIENCE - English Version
English Version | Kannada Version | Urdu Version

Year 2016-17

June 2016-CCE RR-Karnataka SSLC(10th) Annual Exam Question Papers & Key Answers


Question Papers:
I Language Kannada | Telugu | Hindi | Marathi | Tamil | Urudu | English | Sanskrit
II Language English| Kannada
III Language - Hindi| Kannada| English| Arabic| Urdu| Konkani| Tulu
MATHS English Version | Hindi Version | Kannada Version | Telugu Version | Marathi Version | Tamil Version | Urdu Version
SCIENCEEnglish Version | Hindi Version | Kannada Version | Telugu Version | Marathi Version | Tamil Version | Urdu Version
SOCIAL SCIENCE - English Version | Hindi Version | Kannada Version | Telugu Version | Marathi Version | Tamil Version | Uru Version
Special Subjects Element of Engineering | Engineering Drawing | Element of Electronics Engineering Drawing | Element of computer Science | Economics- English version | Economics- Kannada version

June 2016-CCE RR-Karnataka SSLC(10th) Annual Exam Key Answers 
I Language- Kannada | Telugu | Hindi | Marathi | Tamil | Urudu | English | Sanskrit
II Language-English| Kannada
III Language-Hindi| Kannada| English| Arabic| Sanskrit
MATHS-English Version | Kannada Version
SCIENCE - English Version BIOLOGY | CHEMISTRY| PHYSICS
SCIENCE - Kannada Version BIOLOGY | CHEMISTRY| PHYSICS
SOCIAL SCIENCE -English Version | Kannada Version

 June 2016-CCE RR&PR- Karnataka SSLC(10th) Annual Exam Question Papers & Key Answers

Question Papers:
I Language Kannada | Telugu | Hindi | Marathi | Tamil | Urudu | English | Sanskrit
II Language English| Kannada
III Language - Hindi| Kannada| English| Arabic| Urdu| Sanskrit
MATHS- English Version | Hindi Version | Kannada Version | Telugu Version | Marathi Version | Tamil Version | Urdu Version
SCIENCE English Version | Hindi Version | Kannada Version | Telugu Version | Marathi Version | Tamil Version | Urdu Version
SOCIAL SCIENCE English Version | Hindi Version | Kannada Version | Telugu Version | Marathi Version | Tamil Version | Urdu Version

Key Answers:
I Language-Kannada | Telugu | Hindi | Marathi | Tamil | Urudu | English | Sanskrit
II Language- English| Kannada
III Language -Hindi| Kannada| English| Arabic| Sanskrit
MATHS- English Version | Kannada Version |
SCIENCE - English Version-PHYSICS & CHEMISTRY | BIOLOGY |
SCIENCE - Kannada Version-PHYSICS & CHEMISTRY | BIOLOGY
SOCIAL SCIENCE -English Version | Kannada Version |

June 2016-CCE PR- Karnataka SSLC(10th) Annual Exam Question Papers & Key Answers

Question Papers:
I Language Kannada | Telugu | Hindi | Marathi | Tamil | Urdu | English | Sanskrit
II Language English| Kannada
III Language - Hindi| Kannada| English| Arabic| Urdu| Sanskrit| Konkani| Tulu
MATHS English Version | Hindi Version | Kannada Version | Telugu Version | Marathi Version | Tamil Version | Urdu Version|
SCIENCE - English Version | Hindi Version | Kannada Version | Telugu Version | Marathi Version | Tamil Version | Urdu Version
SOCIAL SCIENCE -  English Version | Hindi Version | Kannada Version | Telugu Version | Marathi Version | Tamil Version | Urdu Version
Special Subjects: Element of Engineering | Engineering Drawing | Element of Electronics Engineering Drawing | Element of computer Science | 
Economics- English Version | Kannada Version
Sociology- English Version| Kannada Version

Key Answers:
I Language-Kannada | Telugu | Hindi | Marathi | Tamil | Urudu | English | Sanskrit
II Language-English| Kannada
III Language -Hindi| Kannada| English| Arabic| Sanskrit
MATHS- English Version| Kannada Version
SCIENCE - English Version-BIOLOGY | CHEMISTRY| PHYSICS
SCIENCE - Kannada Version-BIOLOGY | CHEMISTRY| PHYSICS
SOCIAL SCIENCE -English Version | Kannada Version

April 2016-CCE Regular Fresh & Regular Repeater-Karnataka SSLC(10th) Annual Exam Question Papers & Key Answers

Question Papers:
I Language - Kannada | Telugu | Hindi | Marathi | Tamil | Urdu | English | Sanskrit  |
II Language -  English |
III Language - Hindi | Kannada | English | Arabic | Persian | Urdu | Sanskrit | Konkani | Tulu |
Mathematics - English Version | Kannada Version |
Science - English Version | Kannada Version |
Social Science - English Version  | Kannada Version |

Key Answers:
I Language- Kannada | Telugu | Hindi | Marathi | Tamil | Urdu | English  | Sanskrit  |
II Language - English |
III Language -  Hindi  | Kannada | English | Arabic | Persian | Urdu | Sanskrit | Konkani | Tulu |
Mathematics - English Version | Kannada Version |
Science -  Biology -Eng | Chemistry -Eng | Physics-Eng | Biology -kan | Chemistry-kan | Physics-kan |
Social Science - English Version | Kannada Version |

April 2016-CCE Private Fresh & Private Repeater-Karnataka SSLC(10th) Annual Exam Question Papers & Key Answers
Question Papers:
I Language - Kannada | Telugu | Hindi | Marathi | Tamil | Urdu | English  | Sanskrit  |
II Language -  English |
III Language - Hindi | Kannada | English | Arabic | Persian | Urdu | Sanskrit | Konkani | Tulu |
Mathematics - English Version | Kannada Version |
Science - English Version | Kannada Version |
Social Science - English Version | Kannada Version |

Key Answers:
I Language- Kannada | Telugu | Hindi | Marathi | Tamil | Urdu | English  | Sanskrit  |
II Language - English |
III Language -  Hindi  | Kannada | English | Arabic | Persian | Urdu | Sanskrit | Konkani | Tulu |
Mathematics - English Version | Kannada Version |
Science -  Biology -Eng | Chemistry -Eng | Physics-Eng | Biology -kan | Chemistry-kan | Physics-kan |
Social Science - English Version | Kannada Version |

April 2016-CCE Regular Fresh(new syllabus)-Karnataka SSLC(10th) Annual Exam Question Papers & Key Answers
Question Papers
I Language- Kannada | English |
II Language - Kannada | English |
III Language - Hindi |
Mathematics - English Version | Kannada Version
Science -English Version  | Kannada Version
Social Science - English Version  | Kannada Version

JUNE 2015-CCE Regular Fresh(new syllabus)-Karnataka SSLC(10th) Annual Exam Question Papers & Key Answers

Question Papers
I Language- Kannada | English |
II Language - Kannada | English |
III Language - Hindi |
Mathematics - English Version | Kannada Version
Science -English Version  | Kannada Version
Social Science - English Version  | Kannada Version

Key Answers
I LanguageKannada | English
II Language Kannada | English
III Language -  Hindi
Mathematics English Version | Kannada Version
Science Biology -Eng | Chemistry -Eng Physics-EngBiology -kanChemistry-kan | Physics-kan |
Social Science English Version | Kannada Version
JUNE 2015 - CCE Private Fresh(new syllabus)-Karnataka SSLC(10th) Annual Exam Question Papers & Key Answers
Question Papers
I Language- Kannada | English |
II Language - Kannada | English |
III Language - Hindi |
Mathematics - English Version | Kannada Version
Science - English Version   | Kannada Version
Social Science - English Version | Kannada Version

Key Answers
I LanguageKannada | English
II Language Kannada | English
III Language Hindi |
Mathematics English Version | Kannada Version
Science -  Biology - EngChemistry - EngPhysics - EngBiology - kanChemistry - kanPhysics - kan |
Social Science English Version | Kannada Version

JUNE 2015 - Regular Repeater  & Private Repeater(old syllabus)-Karnataka SSLC(10th) Annual Exam Question Papers & Key Answers
Question Papers
I Language- Kannada | English |
II Language - Kannada | English
III Language- Kannada| English | Hindi |
Mathematics - English Version | Kannada Version
Science - English Version | Kannada Version
Social Science - English Version | Kannada Version 
 
Key Answers
I LanguageKannada | English
II Language Kannada | English
III Language - Hindi
Mathematics English Version | Kannada Version
Science English Version | Kannada Version
Social Science English Version | Kannada Version

March/April 2015-CCE Regular Fresh(new syllabus)-Karnataka SSLC(10th) Annual Exam Question Papers & Key Answers Question Papers
I Language: Kannada | English
II Language: Kannada | English |
III Language: Kannada | English | Hindi |
Mathematics: English Version | Kannada version
Science: English version | kannda Version
Social Science: English version | Kannada version

Key Answers
I Language- Kannada | English
II Language - Kannada | English
III Language - Hindi | Kannada
MATHS - English Version | Kannada Version
Science- Biology -Eng | Chemistry -Eng | Physics -Eng | Biology -Kan | Chemistry -Kan | Physical -Kan |
Social Science - English Version | Kannada Version

March/April 2015 CCE Private Fresh(new syllabus)-Karnataka State 10th Annual Exam Question Papers & Key Answers 
Question Papers
I Language:  Kannada | English
II Language: Kannada| English
III Language: Kannada | English | Hindi
Mathematics:  English versionkannada Version
Science: English version | Kannada version
Social Science: English version | Kannada version
 
Key Answers
I Language- Kannada | English
II Language - Kannada | English
III Language - Hindi | Kannada
MATHS - English Version | Kannada Version
Science - Biology -Eng | Chemistry -Eng | Physics -Eng | Biology -Kan | Chemistry -Kan | Physical -Kan |
Social Science - English Version | Kannada Version 

March/April 2015 - Regular Repeater & Private Repeater(old syllabus)-Karnataka SSLC(10th) Annual Exam Question Papers & Key Answers
Question Papers
I Language- Kannada | English |
II Language - Kannada | English |
III Language- Kannada | English | Hindi
Mathematics -English version  |
Science - English version | Kannada version
Social Science - English version | Kannada version
 
Key Answers
I Language- Kannada | English | Tamil
II Language - Kannada | English
III Language - Hindi | Kannada | English
Mathematics - English Version | Kannada Version
Science - SCIENCE -Eng | SCIENCE -Kan |
Social Science - English Version | Kannada Version

Deleted problem list in 10 standard maths textbook for SSLC exam march 2015

QUESTION PAPERS OF JUNE 2014 SSLC EXAMINATIONS
I Language - Kannada | English | Hindi | Sanskrit | Telugu | Tamil | Marathi | Urdu
II Language - Kannada | English | Alternate English
III Language - Kannada | English | Hindi | Sanskrit | Arabic | Persian | Urdu | Konkani (d-k)
MATHS - English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
SCIENCE- English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
SOCIAL SCIENCE - English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
JUNIOR TECHNICAL SCHOOL (JTS) - Elements of Engineering | Engineering Drawing | Elements of Electronics | Elements of Computer Science
For Blind Student -
Indian Sociology- Kannada version| English version
Indian Economics- Kannada version| English version
Indian Politics and Civics- Kannada version| English version

KEY ANSWERS OF JUNE 2014 SSLC EXAMINATIONS
I Language - Kannada | English | Hindi | Sanskrit | Telugu | Tamil | Marathi | Urdu
II Language - Kannada | English | Alternate English
III Language - Kannada | English | Hindi | Sanskrit | Arabic | Persian | Urdu | Konkani
MATHS - English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
SCIENCE- English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
SOCIAL SCIENCE - English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
JUNIOR TECHNICAL SCHOOL (JTS) - Elements of Engineering | Engineering Drawing | Elements of Electronics | Elements of Computer Science
For Blind Student - Indian Sociology | Indian Economics | Indian Politics and Civics

QUESTION PAPERS OF March/April 2014 SSLC EXAMINATIONS
I Language - Kannada | English | Hindi | Sanskrit | Telugu | Tamil | Marathi | Urdu
II Language - Kannada | English | Alternate English
III Language - Kannada | English | Hindi | Sanskrit | Arabic | Persian | Urdu | Konkani
MATHS - English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
SCIENCE- English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
SOCIAL SCIENCE - English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
JUNIOR TECHNICAL SCHOOL (JTS) - Elements of Engineering | Engineering Drawing | Elements of Electronics | Elements of Computer Science
For Blind Student -
Indian Sociology english medium |
Indian Economics- kannada medium | English medium
Indian Politics and Civics-kannada medium | English medium
 
KAY ANSWER OF 2014 APRIL  SSLC EXAMINATIONS
I Language - Kannada | English | Hindi | Sanskrit | Telugu | Tamil | Marathi | Urdu
II Language - Kannada | English | Alternate English
III Language - Kannada | English | Hindi | Sanskrit | Arabic | Persian | Urdu | Konkani
MATHS - English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
SCIENCE- English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
SOCIAL SCIENCE - English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
JUNIOR TECHNICAL SCHOOL (JTS) - Elements of Engineering | Engineering Drawing | Elements of Electronics | Elements of Computer Science
For Blind Student - Indian Sociology | Indian Economics | Indian Politics and Civics

QUESTION PAPERS OF JUNE 2013 SSLC EXAMINATIONS
I Language - Kannada | English | Hindi | Sanskrit | Telugu | Tamil | Marathi | Urdu
II Language - Kannada | English | Alternate English
III Language - Kannada | English | Hindi | Sanskrit | Arabic | Persian | Urdu | Konkani(DK)
MATHS - English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
SCIENCE- English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
SOCIAL SCIENCE - English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
JUNIOR TECHNICAL SCHOOL (JTS) - Elements of Engineering | Engineering Drawing | Elements of Electronics | Elements of Computer Science
For Blind Student -
Indian Sociology - kannada version | English version
Indian Economics - kannada version | English version
ndian Politics and Civics- kannada version | English version

QUESTION PAPERS OF APRIL 2013 SSLC EXAMINATIONS :
I Language: Kannada | English | Hindi | Sanskrit | Telugu | Tamil | Marathi | Urdu
II Language - Kannada | English | Alternate English
III Language - Kannada | English | Hindi | Sanskrit | Arabic | Persian | Urdu | Konkani
MATHS - English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
SCIENCE- English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
SOCIAL SCIENCE - English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
JUNIOR TECHNICAL SCHOOL (JTS)- Elements of Engineering | Engineering Drawing | Elements of Electronics | Elements of Computer Science
For Physically Challenged Students
Indian Sociology - Kannada & English Version
Indian politics & civics - Kannada & English Version
Indian Economics - Kannada & English Version

KEY ANSWER OF APRIL 2013 SSLC EXAMINATIONS
I Language - Kannada | English | Hindi | Sanskrit | Telugu | Tamil | Marathi | Urdu
II Language - Kannada | English | Alternate English
III Language - Kannada | English | Hindi | Sanskrit | Arabic | Persian | Urdu | Konkani
MATHS - English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
SCIENCE- English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
SOCIAL SCIENCE - English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
JUNIOR TECHNICAL SCHOOL (JTS) - Elements of Engineering | Engineering Drawing | Elements of Electronics | Elements of Computer Science
For Blind Student - Indian Sociology | Indian Economics | Indian Politics and Civics

QUESTION PAPERS OF JUNE 2012 SSLC EXAMINATIONS
I Language - Kannada | English | Hindi | Sanskrit | Telugu | Tamil | Marathi | Urdu
II Language - Kannada | English | Alternate English
III Language - Kannada | English | Hindi | Sanskrit | Arabic | Persian | Urdu | Konkani
MATHS - English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
SCIENCE- English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
SOCIAL SCIENCE - English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
JUNIOR TECHNICAL SCHOOL (JTS) - Elements of Engineering | Engineering Drawing | Elements of Electronics | Elements of Computer Science
For Blind Student - Indian Sociology | Indian Economics | Indian Politics and Civics

QUESTION PAPERS OF APRIL 2012 SSLC EXAMINATIONS
I Language - Kannada | English | Hindi | Sanskrit | Telugu | Tamil | Marathi | Urdu
II Language - Kannada | English | Alternate English
III Language - Kannada | English | Hindi | Sanskrit | Arabic | Persian | Urdu | Konkani
MATHS - English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
SCIENCE- English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
SOCIAL SCIENCE - English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
JUNIOR TECHNICAL SCHOOL (JTS) - Elements of Engineering | Engineering Drawing | Elements of Electronics | Elements of Computer Science
For Blind Student - Indian Sociology | Indian Economics | Indian Politics and Civics

KEY ANSWER OF APRIL 2012 SSLC EXAMINATIONS
I Language - Kannada | English | Hindi | Sanskrit | Telugu | Tamil | Marathi | Urdu
II Language - Kannada | English | Alternate English
III Language - Kannada | English | Hindi | Sanskrit | Arabic | Persian | Urdu | Konkani
MATHS - English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
SCIENCE- English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
SOCIAL SCIENCE - English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
JUNIOR TECHNICAL SCHOOL (JTS) - Elements of Engineering | Engineering Drawing | Elements of Electronics | Elements of Computer Science
For Blind Student - Indian Sociology | Indian Economics | Indian Politics and Civics

QUESTION PAPERS OF JUNE 2011 SSLC EXAMINATIONS
I Language - Kannada | English | Hindi | Sanskrit | Telugu | Tamil | Marathi | Urdu
II Language - Kannada | English | Alternate English
III Language - Kannada | English | Hindi | Sanskrit | Arabic | Persian | Urdu | Konkani
MATHS - English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
SCIENCE- English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
SOCIAL SCIENCE - English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
JUNIOR TECHNICAL SCHOOL (JTS) - Elements of Engineering | Engineering Drawing | Elements of Electronics | Elements of Computer Science
For Blind Student - Indian Sociology | Indian Economics | Indian Politics and Civics

QUESTION PAPERS OF APRIL 2011 SSLC EXAMINATIONS
I Language - Kannada | English | Hindi | Sanskrit | Telugu | Tamil | Marathi | Urdu
II Language - Kannada | English | Alternate English
III Language - Kannada | English | Hindi | Sanskrit | Arabic | Persian | Urdu | Konkani
MATHS - English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
SCIENCE- English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
SOCIAL SCIENCE - English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
JUNIOR TECHNICAL SCHOOL (JTS) - Elements of Engineering | Engineering Drawing | Elements of Electronics | Elements of Computer Science
For Blind Student - Indian Sociology | Indian Economics | Indian Politics and Civics
re-exam 3rd language - Hindi
 
KEY ANSWER OF APRIL 2011 SSLC EXAMINATIONS
I Language - Kannada | English | Hindi | Sanskrit | Telugu | Tamil | Marathi | Urdu
II Language - Kannada | English | Alternate English
III Language - Kannada | English | Hindi | Sanskrit | Arabic | Persian | Urdu | Konkani
MATHS - English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
SCIENCE- English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
SOCIAL SCIENCE - English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
JUNIOR TECHNICAL SCHOOL (JTS) - Elements of Engineering | Engineering Drawing | Elements of Electronics | Elements of Computer Science
For Blind Student - Indian Sociology | Indian Economics | Indian Politics and Civics
Re exam- Hindi

QUESTION PAPERS OF JUNE 2010 SSLC EXAMINATIONS

QUESTION PAPERS OF APRIL 2010 SSLC EXAMINATIONS
I Language - Kannada | English | Hindi | Sanskrit | Telugu | Tamil | Marathi | Urdu
II Language - Kannada | English | Alternate English
III Language - Kannada | English | Hindi | Sanskrit | Arabic | Persian | Urdu | Konkani
MATHS - English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
SCIENCE- English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
SOCIAL SCIENCE - English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
JUNIOR TECHNICAL SCHOOL (JTS) - Elements of Engineering | Engineering Drawing | Elements of Electronics | Elements of Computer Science
For Blind Student - Indian Sociology | Indian Economics | Indian Politics and Civics

KEY ANSWER OF APRIL 2010 SSLC EXAMINATIONS
I Language - Kannada | English | Hindi | Sanskrit | Telugu | Tamil | Marathi | Urdu
II Language - Kannada | English | Alternate English
III Language - Kannada | English | Hindi | Sanskrit | Arabic | Persian | Urdu | Konkani
MATHS - English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
SCIENCE- English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
SOCIAL SCIENCE - English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
JUNIOR TECHNICAL SCHOOL (JTS) - Elements of Engineering | Engineering Drawing | Elements of Electronics | Elements of Computer Science
For Blind Student - Indian Sociology | Indian Economics | Indian Politics and Civics

Blue Print 2010


QUESTION PAPERS OF JUNE 2009 SSLC EXAMINATIONS
I Language - Kannada | English | Hindi | Sanskrit | Telugu | Tamil | Marathi | Urdu
II Language - Kannada | English | Alternate English
III Language - Kannada | English | Hindi | Sanskrit | Arabic | Persian | Urdu | Konkani
MATHS - English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
SCIENCE- English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
SOCIAL SCIENCE - English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
JUNIOR TECHNICAL SCHOOL (JTS) - Elements of Engineering | Engineering Drawing | Elements of Electronics | Elements of Computer Science
For Blind Student - Indian Sociology | Indian Economics | Indian Politics and Civics
 
KEY ANSWER OF JUNE 2009 SSLC EXAMINATIONS
I Language - Kannada | English | Hindi | Sanskrit | Telugu | Tamil | Marathi | Urdu
II Language - Kannada | English | Alternate English
III Language - Kannada | English | Hindi | Sanskrit | Arabic | Persian | Urdu | Konkani
MATHS - English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
SCIENCE- English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
SOCIAL SCIENCE - English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
JUNIOR TECHNICAL SCHOOL (JTS) - Elements of Engineering | Engineering Drawing | Elements of Electronics | Elements of Computer Science
For Blind Student - Indian Sociology | Indian Economics | Indian Politics and Civics

QUESTION PAPERS OF APRIL 2009 SSLC EXAMINATIONS
I Language - Kannada | English | Hindi | Sanskrit | Telugu | Tamil | Marathi | Urdu
II Language - Kannada | English | Alternate English
III Language - Kannada | English | Hindi | Sanskrit | Arabic | Persian | Urdu | Konkani
MATHS - English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
SCIENCE- English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
SOCIAL SCIENCE - English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
JUNIOR TECHNICAL SCHOOL (JTS) - Elements of Engineering | Engineering Drawing | Elements of Electronics | Elements of Computer Science | INDIAN ECONOMICS


KEY ANSWER  OF APRIL 2009  SSLC EXAMINATIONS
I Language - Kannada | English | Hindi | Sanskrit | Telugu | Tamil | Marathi | Urdu
II Language - Kannada | English | Alternate English
III Language - Kannada | English | Hindi | Sanskrit | Arabic | Persian | Urdu | Konkani
MATHS - English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
SCIENCE- English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
SOCIAL SCIENCE - English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
JUNIOR TECHNICAL SCHOOL (JTS) - Elements of Engineering | Engineering Drawing | Elements of Electronics | Elements of Computer Science
For Blind Student - Indian Sociology | Indian Economics | Indian Politics and Civics

QUESTION PAPERS OF JUNE 2008 SSLC EXAMINATIONS
I Language - Kannada | English | Hindi | Sanskrit | Telugu | Tamil | Marathi | Urdu
II Language - Kannada | English
III Language - Kannada | English | Hindi | Sanskrit | Arabic | Persian | Urdu | Konkani
MATHS - English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
SCIENCE- English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
SOCIAL SCIENCE - English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
JUNIOR TECHNICAL SCHOOL (JTS) - Elements of Engineering | Engineering Drawing | Elements of Electronics | Elements of Computer Science

QUESTION PAPERS OF APRIL 2008 SSLC EXAMINATIONS
I Language - Kannada | English | Hindi | Sanskrit | Telugu | Tamil | Marathi | Urdu
II Language - Kannada | English
III Language - Kannada | English | Hindi | Sanskrit | Arabic | Persian | Urdu | Konkani
MATHS - English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
SCIENCE- English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
SOCIAL SCIENCE - English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
JUNIOR TECHNICAL SCHOOL (JTS) - Elements of Engineering | Engineering Drawing | Elements of Electronics | Elements of Computer Science

QUESTION PAPERS OF JUNE 2007 SSLC EXAMINATIONS

QUESTION PAPERS OF APRIL 2007 SSLC EXAMINATIONS
I Language - Kannada | English | Hindi | Sanskrit | Telugu | Tamil | Marathi | Urdu
II Language - Kannada | English
III Language - Kannada | English | Hindi | Sanskrit | Arabic | Persian | Urdu | Konkani
MATHS - English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
SCIENCE- English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
SOCIAL SCIENCE - English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
JUNIOR TECHNICAL SCHOOL (JTS) - Elements of Engineering | Engineering Drawing | Elements of Electronics | Elements of Computer Science

QUESTION PAPERS OF JUNE 2006 SSLC EXAMINATIONS
I Language -Kannada | English | Hindi | Sanskrit | Telugu | Tamil | Marathi | Urdu
II Language -Kannada | English
III Language -Kannada | English | Hindi | Sanskrit | Arabic | Persian | Urdu | Konkani
MATHS -English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
PHYSICS AND CHEMISTRY-English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
BIOLOGY -English Version | Kannada Version
SOCIAL SCIENCE -English Version | Kannada Version | Hindi Version | Telugu Version | Tamil Version | Marathi Version | Urdu Version
JUNIOR TECHNICAL SCHOOL (JTS) -Elements of Engineering | Engineering Drawing | Elements of Electronics | Elements of Computer Science

SSLC Maths Previous Question Papers Lesson wise(2006-2013)
SSLC MATHS FORMULAS
Sets
Sequence
Matrices
Permutation And Combinations
Statistics
FACTORS AND FACTORISATION
CYCLIC SYMMETRY AND CONDITIONAL IDENTITIES
SURDS
QUADRATIC EQUATIONS
Graph
Modulo arithmetic
circles
THEOREMS ON TRIANGLES AND CIRCLES
MENSURATION
SCALE DRAWING
POLYHEDRA AND NETWORKS

Tags:
Karnataka SSLC Annual Exam Question Papers and Key Answers, Karnataka 10th Annual Exam Question Papers and Key Answers, Karnataka SSLC Annual Exam Question Papers, Karnataka 10th Annual Exam Question Papers, Karnataka SSLC Annual Exam Key Answers, Karnataka 10th Annual Exam Key Answers, 2005 Karnataka SSLC Annual Exam Question Papers and Key Answers, 2005 Karnataka 10th Annual Exam Question Papers and Key Answers, 2006 Karnataka SSLC Annual Exam Question Papers and Key Answers, 2006 Karnataka 10th Annual Exam Question Papers and Key Answers, 2007 Karnataka SSLC Annual Exam Question Papers and Key Answers, 2007 Karnataka 10th Annual Exam Question Papers and Key Answers, 2008 Karnataka SSLC Annual Exam Question Papers and Key Answers, 2008 Karnataka 10th Annual Exam Question Papers and Key Answers, 2009 Karnataka SSLC Annual Exam Question Papers and Key Answers, 2009 Karnataka 10th Annual Exam Question Papers and Key Answers, 2010 Karnataka SSLC Annual Exam Question Papers and Key Answers, 2010 Karnataka 10th Annual Exam Question Papers and Key Answers, 2011 Karnataka SSLC Annual Exam Question Papers and Key Answers, 2011 Karnataka 10th Annual Exam Question Papers and Key Answers, 2012 Karnataka SSLC Annual Exam Question Papers and Key Answers, 2012 Karnataka 10th Annual Exam Question Papers and Key Answers, 2013 Karnataka SSLC Annual Exam Question Papers and Key Answers, 2013 Karnataka 10th Annual Exam Question Papers and Key Answers, 2014 Karnataka SSLC Annual Exam Question Papers and Key Answers, 2014 Karnataka 10th Annual Exam Question Papers and Key Answers, 2015 Karnataka SSLC Annual Exam Question Papers and Key Answers, 2015 Karnataka 10th Annual Exam Question Papers and Key Answers, 2016 Karnataka SSLC Annual Exam Question Papers and Key Answers, 2016 Karnataka 10th Annual Exam Question Papers and Key Answers, Karnataka SSLC Kannada Annual Exam Question Papers and Key Answers, Karnataka 10th Kannada Annual Exam Question Papers and Key Answers, Karnataka SSLC English Annual Exam Question Papers and Key Answers, Karnataka 10th English Annual Exam Question Papers and Key Answers, Karnataka SSLC Hindi Annual Exam Question Papers and Key Answers, Karnataka 10th Hindi Annual Exam Question Papers and Key Answers, Karnataka SSLC Maths Kannada Medium Annual Exam Question Papers and Key Answers, Karnataka 10th Maths Kannada Medium Annual Exam Question Papers and Key Answers, Karnataka SSLC Maths English Medium Annual Exam Question Papers and Key Answers, Karnataka 10th Maths English Medium Annual Exam Question Papers and Key Answers, Karnataka SSLC Science English Medium Annual Exam Question Papers and Key Answers, Karnataka 10th Science English Medium Annual Exam Question Papers and Key Answers, Karnataka SSLC Social Science English Medium Annual Exam Question Papers and Key Answers, Karnataka 10th Social Science English Medium Annual Exam Question Papers and Key Answers, 

Requesting Creators,

If your files do not like to be with us. Write information about your files Then mail to inyatrust@gmail.com. we remove it.

0 Response to "Karnataka SSLC(10th) Annual Exams Previous(Old) Year Question Papers "

Post a Comment