ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಯಸುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ

Karnataka Samkrit University M.A. Examination Previous Year Question Papers

M.A. Samskrit – Vidvaduttamaa  Question Papers

M.A 1st year – 2014
Vidwat-Uttama-(1year) FINAL-(13-3-14) ||

M.A 1st year – 2015
Advaithasiddhantaha (Bhaamathi) || Advaithasiddhantaha(Bhramasootrashankarabhaashyam2) || Alankarashasthram(Harshacharitham Prakruthiprakashascha || Alnakrashashtram-rasagangaadharaha15.pdf || Dwethavedhantashashtram(Bhramhasootrabhaashyam || Dwethavedhantashashtram(Khalamadwiyam || Dwethavedhantashashtram(Nyaayammrutham || Jyothishashasthram(Goladhyayam || Jyothishashasthram(Shreepathipaddhatihi) || PoorvmeemamsahaShashtram(Vidhirasaayanam || Saamavedaha Saalakshnaha || Samavedha Smarthe Prayogaha || Shakthivishistadvaithavedhanthashashtram(Shreekarabhashyam-2) || Shakthivishistadvaithavedhanthashashtram(Shreekarabhashyam-3) || Shashtram-NaveenanyayaShashtram(Sathpathipakshaha) || Shashtram-NaveenanyayaShashtram(Shakthivadaha mukthivadaha cha) || Shashtram-Poorvameemamsa(aapastabdh shaithasootram) || Shashtram-Poorvmeemamsaha(shaabharabhaashyam) || Shashtram-SaamanyaBhagaha(Bharatheeyadarshanam) || Shashtram-samaveda Kshetaprayogaha || Shashtram-vedaha(Rugvedaha Smarthaprayogaha-5) || Shasthram-Vyakaranam(Vyakaranabhushanasaaraha) || Shasthram-Vyakaranam(Vyakaranamahabhashyam || Vedaha-krishnayajurvedahakshethraprayogaha || Vedaha-krishnayajurvedhantaha || Vedaha-krishnayajurvedhantahaprayogaha || Vishistadvaithaha(Shruthaprakashika) || Vishistadvaithashasthram(Shreebhashyam-2) || alnakarashasthram || shasthram-SaamavedhahaTandcyabhrahmanam || vedaha-Shuklayajurvedaha.pdf || vedaha-Shuklayajurvedasmarthaprayogaha.pdf || vedaha-Shuklayajurvedhantaha || Shashtram-Poorvameemamsa(Shlokvatrikam-uttarardhihi) || Shashtram-Poorvameemamsa(Shlokvatrikam-uttarardhihi) || Shashtram-Poorvameemamsa(aapastabdh shaithasootram) || Dwethavedhantashashtram(Manusmruthihi) || Shashtram-vedaha(Rugvedaha Smarthaprayogaha-5) ||

M.A 2nd year – 2012
Advytavedhantashastram || Alankarashastram || Dharmashastram || Dvytavedhantashastram || Jaynasiddantashaastram || Jyotishashastram || Navinanyaayashaastram || Praachinanyaayashastram || Purvamimaamsashastram || Shaktiishishtadvytavedhantashastram || Vedashastram || Vishishtaadvytavedhantashastram || Vyakaranashastram ||

M.A 2nd year – 2014
Alankarashastram ||

M.A 2nd year – 2015
Shashtram-AlankaraShashtram (Dhyavalokaha-2) || Vishishtaadvytavedhantashastram || Vyakaranashastram || Advaithasiddhantaha(Adhritasiddhaha) || Advaithasiddhantaha(Vyayarakshamami) || Dwethavedhantashashtram(Nyayamrutham-2) || Dwethavedhantashashtram(Nyayasudha tharkathandavam cha) || Jyothishashasthram (Bruhatsamhitha) || Jyothishashasthram(prashnamaargaha muhoorthchinthamanikshaha) || Shakthivishistadvaithavedhanthashashtram (veerashaivanandhachandrika) || Shakthivishistadvaithavedhanthashashtram(Brahmasoothram shreekantabhashyam shikramanideepikasaahitham) || Shashtram-AlankaraShashtram(Dhyavalokaha-2) || Shashtram-AlankaraShashtram (Harshacharitam,sethubandhaha cha) || Shashtram-Dharmashasthram(Datthakameemamsaha) || Shashtram-Dharmashasthram (kaalamadhwiyam) || Shashtram-NaveenanyayaShashtram (Vyuttpatthivadaha) || Shashtram-NaveenanyayaShashtram (pramanyavadhaha) || Shashtram-SaamanyaBhagaha(Samshodhanapaddhatehe moolamsha shodhaprabhandhascha) || vedaha-Shuklayajurvedhantaha || Shashtram-saamaveda Kshetraprayogaha || Shashtram-saamaveda Smarte Prayogaha || Shashtram-saamaveda Tandcyabhrahmanam || Shashtram-vedaha(Rugvedaha Kshetaprayogaha -2-aashvala ayanshytasoothram) || Shashtram-vedaha ( Rugvedaha Smarthaprayogaha-2) || Shashtram-vedaha(Rugvedaha salakshanaghanantha) || Shashtram-vedaha(Rugvedaha salakshanaghanantha -Shonakeeyapraathish akhyam-v) || Shasthram-Saamavedaha saalakshana || Shasthram-Vyakaranam(Vakhyapadeeyam) || Shasthram-Vyakaranam(vyakaranasaaaraha paramalagumanjusha cha) || Vedaha-krishnayajurvedhaSmarthprayogaha || Vedaha-krishnayajurvedhantakshethraprayogaha || Vishistadvaithashasthram(Thathvamuktaakalpaha-Naayakasaraha) || Vishistadvaithashasthram(shathadhushani) || krishnayajurvedhanta(tyttiriyapraathishaakhyam vyasashiksha cha) || vibhagaha-Shuklayajurvedhanta prayogaha ||

Requesting Creators,

If your files do not like to be with us. Write information about your files Then mail to inyatrust@gmail.com. we remove it.

0 Response to "Karnataka Samkrit University M.A. Examination Previous Year Question Papers"

Post a comment