ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ Whatsapp ಗೆ ಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ನೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು +919686878586 ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ Whatsapp ಮಾಡಿ ಅಥವಾ inyatrust@gmail.com ಗೆ email ಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ

SHIVAPRASAD K.A. Files


Full Name: SHIVAPRASAD K A
Date of Birth : 30-07-1984
Gender : MALE
Occupation : TEACHER
Phone Number : 9844894460
Email ID : spghshulikal@gmail.com
Working Address : 
GOVERNMENT HIGH SCHOOL,
HULIKAL AT POST,
ARAKALAGUDU TALUK,
HASSAN DISTRICT. PIN-573142.
Residential Address : 
KUPPALU AT POST
TIPTUR TALUK,
TUMKUR DISTRICT, PIN-572114
His words:
I’m a teacher. I would like to work for the overall development of students. I wish to make English as the easiest subject at Secondary School level.

SHIVAPRASAD K A Created Files
second language english fa 4 2017.pdf
second language english fa 1 2016.pdf
second language english fa 2 2016.pdf
second language english fa 3 2016.pdf
passing_package_2017.pdf
10th_english_fa-1_2016.pdf
fa_2_2016.pdf
8th_eng_sa-1_2016-17.pdf
9th_eng_sa1_qp_2016-17.pdf
bridge_course_2016-17_second_language_english.pdf
annual_plan_8th_second_language_english_2016.pdf
annual_plan_9th_second_language_english_2016.pdf
annual_plan_10th_second_language_english_2016.pdf 
grammar.pdf
10th fa-4_second language question_paper.pdf
10th  fa-2_second language english qp 2015.pdf
10th fa3_2nd language english qp 2015.pdf
9th 2nd language eng_sa2_qp_2015-16.pdf
8th second language eng_sa-2_qp_2015-16.pdf
10th passing_package 2nd language english.pdf

ನೀವು ರಚಿಸಿದ ‍files ಗಳನ್ನು publish ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಇದೆ ರೀತಿ ಪುಟ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9686878586 ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

Requesting Creators,

If your files do not like to be with us. Write information about your files Then mail to inyatrust@gmail.com. we remove it.

0 Response to "SHIVAPRASAD K.A. Files"

Post a Comment